Back

ⓘ Eutanazija životinja
                                     

ⓘ Eutanazija životinja

 • mora da se obavlja lako i jednostavno,
 • ne sme da ima negativne ekološke uticaje.
 • mora da ima minimalne negativne emocionalne uticaje na osobu koja vrši eutanaziju i posmatrače,
 • način fiksiranja životinje ne sme da prouzrokuje anksioznost, paniku i bol,
 • nastup besvesnog stanja i smrti mora da bude što je moguće brži,
 • mora da bude niskog stepena rizika za osobu koja sprovdi eutanaziju,
 • izabrani način eutanazije mora da prouzrokuje smrt životinje,
 • ne sme da stvara higijensko-sanitarne probleme,
 • mora da prouzrokuje smrt životinje bez anksioznosti, panike i bola,
 • mora da bude kompatabilan sa eksperimentalnom procedurom i svrhom eksperimenta,
 • mora da ima što manje štetnih fizioloških i psiholoških posledica za životinje,
                                     

1. Vrste eutanazije

Metodi autanazije se mogu podeliti u farmakološke i fizičke metode. Prihvatljivi farmakološki metodi obuhvataju injekcije lekova i gasove koji prvo deprimiraju centralni nervni sistem i zatim kardiovaskulno dejstvo. Prihvatljivi fizički metodi moraju prvo da uzrokuju brz gubitak svesti dejstvom na centralni nervni sistem.

                                     

2. Fizički način eutanatije

1. Cervikalna dislokacija, 2. Dekapitacija giljotinom, 3. Iskrvarenje anesteziranih životinja, 4. Kontuzija lobanje radi prouzrokovanja potresa mozga i omamljivanja životinje koja se posle žrtvuje najčešće primenom nekog hemijskog sredstva.

                                     

2.1. Fizički način eutanatije Cervikalna dislokacija

Podrazumeva način prekida veze između lobanje i mozga kao prve celine sa vratnim pršljenovima i kičmenom moždinom kao dru­ ge celine i to primenom manuelnog pritiska u zadnjem delu baze lobanje ili trza­ jem. Palac i kažiprst jedne ruke se stave na vrat u delu gde se spaja sa lobanjom, a drugom rukom se životinja uhvati za bazu repa ili zadnje ekstremitete i jako se povuče. Umesto korišćenja palca i kažiprsta, može se koristiti i mala palica koja se položi na mesto spoja vrata i lobanje, a drugom rukom se izvede trzaj kao što je već navedeno.

Prednosti crvikalne dislokacije:

 • brz nastup nesvesnog stanja i smrti i
 • krv i tkiva nisu kontaminirana hemijskim sredstvima koja se koriste za eutanaziju.

Nedostaci cervikalne dislokacije:

 • može da se primeni samo na miševima i mladim pacovima telesne mase manje od 200g.
 • estetski je neprijatna i


                                     

2.2. Fizički način eutanatije Dekapitacija giljotinom

Dekapitacija je postupak brzog i potpunog odvajanja glave od trupa ogledne životinje uz korišćenje posebne naprave, giljotine.

Prednosti dekapitacije:

 • krv i tkiva nisu kontaminirana hemijskim sredstvima koja se koriste za eu­ tanaziju i * brzo se obavlja.
 • giljotine se lako nabavljaju,

Nedostaci dekapitacije:

 • estetski je neprijatna,
 • hvatanje i fiksiranje životinje može da bude vrlo stresno za samu životinju,
 • postoji rizik od povreda osobe koja obavlja dekapitaciju.
 • pojedini istraživači su utvrdili da životinje ostaju svesne još 13 do 14 sekun­di posle dekapitacije,
                                     

2.3. Fizički način eutanatije Iskrvarenje anesteziranih životinja

Iskrvarenje je prihvatljiv način eutanazije svih oglednih životinja, ali zato što iskrvarenjem nastaje hipovolemija, koja prouzrokuje osećaj jake anksioznosti, iskrvarenje može da se primeni samo na anesteziranim životinjama. Takođe, iskrvarenje se primenjuje kao potvrda uginuća životinja koje su žrtvovane drugim metodama npr. kontuzija lobanje ili izlaganje rastućim koncentracijama ugljen­ dioksida.

                                     

2.4. Fizički način eutanatije Kontuzija lobanje

Prednost ovog načina omamljivanja oglednih životinja je u tome što omogućava uzorkovanje krvi i tkiva nekontaminiranih reziduama hemijskih sredstava koja se inače koriste za eutanaziju.

Nedostaci kontuzije lobanje su:

 • estetski je neprijatna,
 • mogu da je obavljaju samo vešte i iskusne osobe i
 • obavezno mora da se obavi žrtvovanje životinje primenom nekog drugog načina eutanazije.
                                     

3. Eutanazija hemijskim sredstvima

Najbrži i najpouzdaniji način žrtvovanja oglednih životinja je intravenska ap­likacija hemijskih sredstava za eutanaziju. Od hemijskih sredstava za eutanaziju oglednih životinja se koriste barbiturati i inhalacioni anestetici.

Barbiturati

Barbiturati prouzrokuju depresiju centralnog nervnog sistema u descedentnom pravcu, počev od cerebralnog korteksa. Za svega nekoliko sekundi od intravenske aplikacije prouzrokuju besvesno stanje i duboku anesteziju.

Prednosti barbiturata:

 • deluju brzo,
 • estetki su prihvatljivi kada ih primenjuju vešte i iskusne osobe,
 • njihova primena može da bude ekonomski isplatljivija od drugih načina i sredstava za eutanaziju.

Nedostaci barbiturata:

 • mora da se aplikuju intravenski,
 • životinja kojoj se aplikuju barbiturati mora da bude dobro fiksirana,
 • moguća je pojava terminalnog ropca kod životinja predoziranih barbitu­ ratima.
 • barbiturati su sredstva čiji se promet posebno kontroliše,
 • može da ih koristi samo osoba koja je osposobljena za rad sa ovim sredst­ vima,

Inhalacioni anestetici

Upotreba inhalacionih anestetika predstavlja rizik za zdravlje osoblja koje ra­ di sa oglednim životinjama i u oglednim institucijama gde se ova sredstva primen­ juju. Zato mora da se obezbede sve mere zaštite od štetnog uticaja isparljivih tečnih anestetika kao što su etar, halotan, metoksifluran, etran i izofluran i azotni oksid.                                     

4. Vanjske veze

 • Recommendations for euthanasia of experimental animals: Part1
 • Euthanasia of Animals Used for Scientific Purposes at The University of Adelaide
 • Chesley V. Morton v. Georgia Department of Agriculture and Tommy Irvin in his Official Capacity as Commissioner
 • Horse euthanasia information for the UK
 • Recommendations for euthanasia of experimental animals: Part2
 • AVMA Guidelines on Euthanasia
 • World Internet News chronicles what happens to abandoned dogs.
 • National Agricultural Library, United States Department of Agriculture
 • No Kill Advocacy Center – "no kill" shelter advocacy organization
                                     
 • Pored eutanazije nad ljudima se također vrši i eutanazija životinja U svijetu postoji širok raspon odnosa pojedinih zakonodavstava prema eutanaziji U pravilu
 • pravima životinja Smatra da je ljudsku dominaciju nad životinjama nemoguće moralno opravdati. Njegovi javni nastupi protiv zlostavljanja životinja rezultirali
 • Vantelesna oplodnja Donacija organa Eugenika Eutanazija Kloniranje Kontracepcija Placebo efekat Prava životinja Transseksualnost Transfuzija krvi Samoubistvo
 • postaju bitne preokupacije zapadnoevropskog filozofiranja. Besmrtnost Eutanazija Fosil Koma Mortalitet Sahrana Pogreb Pogrebnik Reinkarnacija Smrtna kazna
 • N07 Drugi lekovi za nervni sistem ATCvet samo QN51 Proizvodi za eutanaziju životinja A B C D G H QI J L M N P R
 • također: Barbiturat Eutanatikum se koristi za eutanaziju i lekarski potpomognuto samoubistvo. Eutanazija nije zakonom dozvoljenja u mnogim zemljama, i
 • N07 Drugi lekovi za nervni sistem ATCvet samo QN51 Proizvodi za eutanaziju životinja A B C D G H QI J L M N P R
 • N07 Drugi lekovi za nervni sistem ATCvet samo QN51 Proizvodi za eutanaziju životinja A B C D G H QI J L M N P R
 • N07 Drugi lekovi za nervni sistem ATCvet samo QN51 Proizvodi za eutanaziju životinja A B C D G H QI J L M N P R
 • N07 Drugi lekovi za nervni sistem ATCvet samo QN51 Proizvodi za eutanaziju životinja A B C D G H QI J L M N P R

Users also searched:

...