Back

ⓘ Nacionalni spomenik BiH                                               

Crkva Prečistoga Srca Marijina u Bijeljini

Crkva prečistoga srca Marijina, u Bijeljini, Bosna i Hercegovina, je katolička crkva koja pripada brčanskom dekanatu, u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 4. do 6. novembra 2015. godine, donijela je odluku da se crkva proglasi za nacionalni spomenik BiH. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo. Nacionalni spomenik se sastoji od crkve i župnog ureda.

                                               

Kajtazovića nišani

Kajtazovića nišani nalaze se u naselju Donja Lučka, opština Cazin, Bosna i Hercegovina. Nalaze se na parceli u neposrednoj blizini puta koji iz Cazina vodi prema Velikoj Kladuši, u prostoru ograđenom drvenom ogradom. Marta 2006. proglašeni su za nacionalni spomenik BiH. Svi nišani postavljeni su od 1913. do 1950. godine članovima porodice Kajtazović, čiji korijeni datiraju još prije dolaska Osmanlija na ove prostore. Postojanje ovakvih grupacija nišana nije rijetkost u ovome dijelu Bosne i Hercegovine. U Bosanskoj Krajini ih nazivaju nišanima krajputašima. Ovi spomenici su podizani najčešć ...

                                               

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Gračanici (BiH)

Hram Vaznesenja Gospodnjeg, u Gračanici, Bosna i Hercegovina, pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi i eparhiji zvorničko-tuzlanskoj. Gradnja crkve započeta je 1921 i završena 1926. godine. Na sjednici održanoj od 2. do 4. septembra 2013. godine u Sarajevu, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je odluku da se crkva sa ikonostasom proglasi za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, i Ljiljana Ševo i Tina Wik.

                                               

Balaguša džamija

Pripadaju osmanlijskom tipu jednoprostorne džamije sa trijemom potkrivenim sa tri male kupolice. Ima visoku kupolu, koja se nalazi u visini šerefe, nizak tambur i nizak minaret sa niskom krovnom konstrukcijom. Harem uz džamiju je malih dimenzija. U njemu je očuvan samo sarkofag bez natpisa, koji se prema predanju pripisuje graditelju džamije

                                               

Župna crkva Bezgrešnog začeća u Vidošima

Crkva Bezgrešnog začeća u Vidošima, opština Livno, Bosna i Hercegovina, je katolička crkva. Proglašena je za nacionalni spomenik BiH. Nacionalni spomenik sastoji se od objekta crkve i pokretnog naslijeđa koji čine glavni oltar i dvije slike Gabrijela Jurkića.

                                               

Crkva Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi

Crkva Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi je katolička crkva, Banjalučka biskupija. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 4. do 6. juna 2012. godine, donijela je odluku da se crkva proglasi za nacionalni spomenik BiH. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry,Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo. Nacionalni spomenik čini Nacionalni spomenik čini mjesto crkve sa vanjskim stepeništem i potpornim zidom.

                                               

Rimski most

Rimski most premošćuje rijeku Bosnu nedaleko od Vrela Bosne na Ilidži, na starom putu, blizu magistralne ceste koja vodi prema Blažuju. Rimski most je jedan od četiri stara kamena mosta na širem području grada Sarajeva koji su još uvijek sačuvani, ostala tri mosta su Šeher-Ćehajina ćuprija, Latinska ćuprija i Kozja ćuprija.

                                               

Crkva Sv. Petra i Pavla u Borcima (Konjic)

Crkva sv. Petra i Pavla u Borcima, u opštini Konjic, je crkva Srpske pravoslavne crkve, eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska‎. Proglašena je za nacionalni spomenik BiH.

                                               

Kameni reljef sa grbom grada Bihaća

Kameni reljef sa grbom grada Bihaća jedan je od rijetkih očuvanih primjera grbova bosanskohercegovačkih gradova izvedenih u reljefu. Proglašen je za nacionalni spomenik BiH.

                                               

Crkva Uznesenja Marijina na Stupu

Crkva Uznesenja Marijina na Stupu, opština Ilidža, Bosna i Hercegovina, je katolička crkva u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Proglašena je za nacionalni spomenik BiH. Nacionalni spomenik se sastoji od crkve posvećene Uznesenju Marijinom, pokretnog nasljeđa koje čine slike Gospa dobrog savjeta, Blažena Djevica Marija pomoćnica kršćana, Srce Isusovo, Srce Marijino, te monstranca, kalež i evanđelistar, i groba austrijskog vojnika.

                                               

Umjetnička zbirka porodice Mulabdić

Umjetnička zbirka Damirke i Envera Mulabdića nalazi u privatnoj kući u ulici Plandišće broj 22 u Bihaću. Proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

                                               

Savska (Atik) džamija

Savska džamija u Brčkom, nalazi se u centru grada, u arhitektonskoj cjelini Konačkog brda u Brčkom, Bosna i Hercegovina. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na sjednici održanoj od 6. do 10. jula 2004. godine je donijela odluku da se džamija proglasi za nacionalni spomenik BiH. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

Nacionalni spomenik BiH
                                     

ⓘ Nacionalni spomenik BiH

Nacionalni spomenik BiH je kulturno dobro nastalo ljudskim ili djelovanjem prirode koje se zbog svojih vrijednosti smatra značajnim za Bosnu i Hercegovinu. Odluku o predloženim dobrima donosi Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika.

Odluke o proglašenju nekog dobra za nacionalni spomenik donosi državna komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u čijem sastavu se predstavnici tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine i dva člana iz inostranstva. Donose se na osnovu utvrđenih kriterijuma, a sprovode se u skladu sa zakonom koji reguliše mjere zaštite i rehabilitacije dobara.

U svom radu Komisija obezbjeđuje poštivanje usvojenih međunarodnih standarda, zastupa interes Bosne i Hercegovine kod međunarodnih organizacija UNESCO, sarađuje sa Interpolom u slučaju oštećenja ili nestanka dobra, i obavlja mnoge druge proceduralne aktivnosti oko nacionalnih spomenika.

Do septembra 2016. Komisija je 820 dobara proglasila za nacionalni spomenik. Najzastupljenija dobra na listi su:

 • Zgrade iz osmanlijskog, austrougarskog i jugoslavenskog perioda
 • Umjetnička djela
 • Groblja svih konfesija
 • Džamije kao najbrojniji vjerski objekti
 • Hriščanski vjerski objekti
 • Nekropole sa stećcima, kao najbrojnija kulturna dobra u Bosni i Hercegovini.
 • Mostovi, pretežno iz osmanlijskog vremena
 • Tvrđave, prvenstveno iz srednjovjekovnog perioda

Tri spomenika su na UNESCO-ovoj listi mjesta svjetske baštine u Evropi:

 • Stari most sa historijskim gradskim područjem u Mostaru,
 • Stećci. Na listi nalaze se 22 nekropole na teritoriju Bosne i Hercegovine, po tri na području Srbije i Crne Gore i dvije na teritoriju Hrvatske.
 • Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu,
                                     

1.1. Popis Nacionalnih spomenika BiH Ambijentalne cjeline

 • 1. Ambijentalna cjelina – Hadži Sinanova Silahdar Mustafa-paše tekija sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem uz nju u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 2. Ambijentalna cjelina – Kazandžiluk, Male Daire i Luledžina ulica u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
                                     

1.2. Popis Nacionalnih spomenika BiH Arheološki lokaliteti

 • 4. Arheološki lokalitet – Mekota, Gornji Rakani, Općina Novi Grad, RS;
 • 5. Arheološki lokalitet – Rimski logor i civilno naselje u Makljenovcu, Općina Doboj, RS;
 • 7. Arheološki lokalitet – Zidine, Gornja Skakava, Brčko Distrikt BiH;
 • 6. Arheološki lokalitet – Višeslojno prahistorijsko naselje na Visu, Općina Derventa, RS;
 • 3. Arheološki lokalitet – Crkvina u Makljenovcu, Općina Doboj, RS;
                                     

1.3. Popis Nacionalnih spomenika BiH Arheološki spomenici

 • 8. Arheološki spomenici u sklopu Parka na Vardi ispod Društvenog doma u Konjicu, Općina Konjic, FBiH;
 • 9. Arheološki spomenik – Kamena ploča sa natpisom Radovca Vukanovića u Gornjem Hutovu, Općina Neum, FBiH;
                                     

1.4. Popis Nacionalnih spomenika BiH Arheološka područja

 • 48. Arheološko područje – Pod, prahistorijsko gradinsko naselje u Bugojnu, FBiH;
 • 30. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća Radan krst, zaselak Brdo, naselje Hodovo, Općina Stolac, FBiH;
 • 59. Arheološko područje – Rešetarica s ostacima ranokršćanske bazilike, dvije nekropole i pokretnim naslijeđem, Općina Livno, FBiH;
 • 75. Arheološko područje Rataje, Općina Foča, RS;
 • 23. Arheološko područje – Kasnoantička bazilika u Oborcima, Općina Donji Vakuf, FBiH
 • 66. Arheološko područje – Stećak u Baljvinama, Općina Mrkonjić-Grad, RS;
 • 32. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Perića njiva u zaseoku Perići, naselje Hodovo, Općina Stolac, FBiH;
 • 57. Arheološko područje – prahistorijsko naselje u Butmiru, Općina Ilidža, FBiH;
 • 27. Arheološko područje – Lištani – Podvornice, s ostacima iz rimskog antičkog razdoblja, ranog i kasnog srednjeg vijeka, Općina Livno, FBiH;
 • 25. Arheološko područje – Kasnoantička grobnica i ostaci sakralnog objekta na lokalitetu Studena Česma, Općina Donji Vakuf, FBiH;
 • 15. Arheološko područje – Dabravine sa ostacima iz bronzanog doba i kasne antike, Općina Vareš, FBiH;
 • 63. Arheološko područje – Skelani, Općina Srebrenica, RS;
 • 36. Arheološko područje – Neolitsko naselje Lug, Općina Goražde, FBiH;
 • 10. Arheološko područje –" Crkvina" ili Ledenica, u Potočanima pored Livna, Općina Livno, FBiH;
 • 49. Arheološko područje – prahistorijska" Velika gradina" u Vidošima, Općina Livno, FBiH;
 • 34. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pravoslavnog groblja u selu Ljubljenici, Općina Berkovići, RS;
 • 41. Arheološko područje – ostaci rimskog naselja i srednjovjekovna nekropola sa stećcima u Vranjevom selu kod Neuma, Općina Neum, FBiH;
 • 22. Arheološko područje – Kasnoantička bazilika u Cimu, Mostar, FBiH;
 • 37. Arheološko područje – ostaci crkve i nekropola sa stećcima Zakuk u Bitunji, Berkovići, RS;
 • 65. Arheološko područje – Stari grad Kozograd, Općina Fojnica, FBiH;
 • 31. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Međugorje u Glumini, Općina Neum, FBiH;
 • 16. Arheološko područje – Debelo brdo, prahistorijsko gradinsko naselje, antički i kasnoantički odbrambeni objekat u Sarajevu, Općina Novo Sarajevo i Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 40. Arheološko područje – ostaci naselja iz prahistorijskog perioda, nekropola sa stećcima i ostaci crkve iz srednjovjekovnog perioda Kličanj u Krajkovićima kod Trebinja, RS;
 • 62. Arheološko područje – Ripač kod Bihaća, Općina Bihać, FBiH;
 • 52. Arheološko područje – prahistorijska gradina, željeznodobne grobnice, rimsko naselje, nekropola i pokretno naslijeđe u Vašarovinama, Priluka, Općina Livno, FBiH;
 • 45. Arheološko područje – ostaci Tašlihana u Sarajevu, FBiH;
 • 73. Arheološko područje Mili – Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva u Arnautovićima, Općina Visoko, FBiH;
 • 33. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pogrebnice u zaseoku Brdo, naselje Hodovo, Općina Stolac, FBiH;
 • 44. Arheološko područje – ostaci srednjovjekovnog grada i nekropola sa stećcima Luka, Općina Ilijaš, FBiH;
 • 12. Arheološko područje – Batalova grobnica u Turbetu kod Travnika, Općina Travnik, FBiH;
 • 60. Arheološko područje – Rimska vila Villa Rusticae – Višići, lokalitet" Kućišta" s ostacima iz rimskog antičkog razdoblja, ranog i kasnog srednjeg vijeka slavensko naselje i groblje, Općina Čapljina, FBiH;
 • 71. Arheološko područje Gabela kod Čapljine, FBiH;
 • 54. Arheološko područje – prahistorijsko naselje Donja Dolina u selu Donja Dolina, Gradiška, RS;
 • 53. Arheološko područje – prahistorijski tumuli u Moskom, Trebinje, RS;
 • 11. Arheološko područje – Antički vojni logor na Gračinama u Humcu, Općina Ljubuški, FBiH;
 • 72. Arheološko područje i ostaci stare tvrđave Prozor u Prozoru, FBiH;
 • 67. Arheološko područje – Utvrđena kasnoantička vila Mogorjelo kod Čapljine, FBiH;
 • 14. Arheološko područje – Crkvina u Zavali, Općina Ravno, FBiH;
 • 26. Arheološko područje – Korića Han u Gračanici, FBiH;
 • 50. Arheološko područje – prahistorijska gradina Brijeg u Mostaćima, Trebinje, RS;
 • 51. Arheološko područje – prahistorijska gradina na lokalitetu Grabovik – Zaketuša iznad sela Straža, Srebrenik, FBiH;
 • 47. Arheološko područje – paleolitsko nalazište Badanj u Borojevićima kod Stoca, FBiH;
 • 56. Arheološko područje – prahistorijsko naselje na lokalitetu Okolište u naseljima Okolište i Radinovići, Općina Visoko, FBiH;
 • 13. Arheološko područje – Crkvina Grudine u Čipuljiću, Općina Bugojno, FBiH;
 • 17. Arheološko područje – Gradac na Ilinjači u Gornjem Kotorcu u Istočnom Sarajevu, Općina Kasindo, RS;
 • 35. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na rimokatoličkom groblju kod Jurkovića kuća u Brštanici, Donje Hrasno, Općina Neum, FBiH;
 • 28. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Hutovu, Općina Neum, FBiH;
 • 69. Arheološko područje – Zelena pećina – prahistorijsko pećinsko naselje, Blagaj, Grad Mostar, FBiH;
 • 70. Arheološko područje neolitsko naselje – Nebo, Han Bila, Općina Travnik, FBiH;
 • 38. Arheološko područje – ostaci graditeljske cjeline crkava sv. Petra i sv. Pavla sa nekropolom stećaka u Čičevu, Općina Trebinje, RS;
 • 29. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća Glavica i Haremi, zaselak Brdo, naselje Hodovo, Općina Stolac, FBiH;
 • 42. Arheološko područje – ostaci rimskog naselja, kasnoantičke bazilike i grobnice na Crkvini u Varošluku, Turbe, Općina Travnik, FBiH;
 • 58. Arheološko područje – prahistorijsko neolitsko naselje Obre II na lokalitetu Gornje polje u naselju Obre, Općina Kakanj, FBiH;
 • 61. Arheološko područje – Rimske iskopine na Ilidži kod Sarajeva, FBiH;
 • 43. Arheološko područje – ostaci srednjovjekovne crkve i nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Koluniću, Općina Bosanski Petrovac, FBiH;
 • 64. Arheološko područje – Stari grad Dubrovnik u Višnjici, Općina Ilijaš, FBiH;
 • 77. Dom AVNOJ-a u Jajcu, sa pokretnom imovinom koju sačinjavaju: portreti Tita, Staljina, Ruzvelta i Čerčila, FBiH;
 • 46. Arheološko područje – Otinovci Kupres s ostacima crkava iz V, XV i XIX vijeka, Općina Kupres, FBiH;
 • 19. Arheološko područje – Groblje sv. Ive u Livnu, FBiH;
 • 76. Arheološkog područja – At Mejdan u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 24. Arheološko područje – Kasnoantička dvojna bazilika i nekropola sa stećcima u Žitomislićima kod Mostara, Mostar, FBiH;
 • 21. Arheološko područje – Kasnoantička bazilika na Crkvini u Brezi, FBiH;
 • 39. Arheološko područje – ostaci Kasnoantičke bazilike u selu Vrba, Općina Glamoč, FBiH;
 • 68. Arheološko područje – Vladarski dvor u Kraljevoj Sutjesci, Općina Kakanj, FBiH;
 • 55. Arheološko područje – prahistorijsko naselje i srednjovjekovna nekropola sa stećcima Barzonja, Tomislavgrad, FBiH;
 • 18. Arheološko područje – Gradina Varina gruda, u Dživaru, Trebinje, RS;
 • 20. Arheološko područje – Helenistički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca, FBiH
 • 74. Arheološko područje Rapovine, Općina Livno, FBiH;


                                     

1.5. Popis Nacionalnih spomenika BiH Graditeljske cjeline

 • 82. Graditeljska cjelina – Alipašina džamija sa haremom u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 249. Graditeljska cjelina – Šarena džamija sa haremom, ulazni portal i mjesto Behram-begove medrese u Tuzli, Općina Tuzla, FBiH;
 • 157. Graditeljska cjelina – Jajce kasarna u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 164. Graditeljska cjelina – Kompleks vila iz austrougarskog perioda u Petrakijinoj ulici u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 126. Graditeljska cjelina – Džamija u Kotezima Džamija Muje Kotezlije u Kotezima, Općina Trebinje, RS;
 • 92. Graditeljska cjelina – Crkva brvnara posvećena Vaznesenju Hristovom u Kolima, Grad Banja Luka, RS;
 • 152. Graditeljska cjelina – Handanija džamija Handan-begova, Hajdar Ćehajina ili Čaršijska džamija u Pruscu, Općina Donji Vakuf, FBiH;
 • 168. Graditeljska cjelina – Kuršumlija Hadži Bali-begova džamija u Kladnju, Općina Kladanj, FBiH;
 • 135. Graditeljska cjelina – Franjevački samostan Gorica, Općina Livno, FBiH;
 • 121. Graditeljska cjelina – Džamija Ali-bega Kapetanovića u Vitini, Općina Ljubuški, FBiH;
 • 173. Graditeljska cjelina – Manastir Papraća u Papraći kod Šekovića zajedno sa pokretnim naslijeđem u Papraći kod Šekovića, RS;
 • 227. Graditeljska cjelina – Stari grad Bijela Stijena u Stijeni, Općina Cazina, FBiH;
 • 182. Graditeljska cjelina – Nesuh-age Vučijakovića džamija u Mostaru, FBiH;
 • 129. Graditeljska cjelina – Džamija u Umoljanima, Općina Trnovo, FBiH;
 • 174. Graditeljska cjelina – Manastir Vavedenja Bogorodice u Dobrićevu, Općina Bileća, RS;
 • 248. Graditeljska cjelina – Sultan-Ahmedova džamija i Medresa u Zenici, Općina Zenica, FBiH;
 • 186. Graditeljska cjelina – Partizansko spomen-groblje u Mostaru, FBiH;
 • 148. Graditeljska cjelina – grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici Kotromanićeva br. 36, br. 38. i zgrada na uglu Kotromanićeve i ul. Kalmija Baruha u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 166. Graditeljska cjelina – Konak u Sarajevu zajedno sa pokretnim naslijeđem, Općina Stari grad Sarajevo, FBiH;
 • 246. Graditeljska cjelina – Stari grad Zvornik, RS;
 • 134. Graditeljska cjelina – Fethija džamija crkva svetog Antonija do 1592. godine sa haremom, devet grobnih ploča i natpisima u Bihaću, FBiH;
 • 100. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Georgija u Sopotnici kod Novog Goražda, Općina Novo Goražde, RS;
 • 99. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Ćirila i Metoda sa Bogoslovijom u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 260. Graditeljska cjelina – Uzunovićka džamija Ismail-kapetana Šarića u Stocu, FBiH;
 • 140. Graditeljska cjelina – Franjevački samostan u Konjicu, FBiH;
 • 103. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Ive u Podmilačju, Općina Jajce, FBiH;
 • 267. Graditeljska cjelina – Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i franjevački samostan u Tolisi, zajedno sa pokretnom imovinom, Općina Orašje, FBiH;
 • 108. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Vinka Paulskoga sa samostanom i školom u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 179. Graditeljska cjelina – Musluk Atik Ali-pašina džamija u Foči, Općina Foča, RS;
 • 145. Graditeljska cjelina – Gradska džamija sa haremom u Velikoj Kladuši, FBiH;
 • 238. Graditeljska cjelina – Stari grad Maglaj u Maglaju, FBiH;
 • 220. Graditeljska cjelina – Stara drvena džamija u Bužimu, FBiH;
 • 112. Graditeljska cjelina – Crkva Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom, zid porte i zgrada nekadašnje Prve Srpske škole u Travniku, FBiH;
 • 257. Graditeljska cjelina – Tvrđava u Jajcu, FBiH;
 • 237. Graditeljska cjelina – Stari grad Ljubuški u Ljubuškom, FBiH;
 • 78. Graditelјska cjelina – Crkva Prečistoga srca Marijina i župni ured u Bijelјini, Općina Bijelјina, RS;
 • 272. Graditeljska cjelina Novo Selo Franz Josefsfeld, grad Bijeljina, RS;
 • 262. Graditeljska cjelina – Vojni objekat Armijska ratna komanda ARK/D-0 u Konjicu, Općina Konjic, FBiH;
 • 102. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Ilije u Marićki kod Prijedora, Općina Prijedor, RS;
 • 172. Graditeljska cjelina – Manastir Ozren sa freskama u Bosanskom Petrovom Selu / Petrovu, RS;
 • 228. Graditeljska cjelina – Stari grad Bočac u Mrkonjić-Gradu, RS;
 • 180. Graditeljska cjelina – Nakšibendijska tekiija u Živčićima kod Fojnice, Općina Fojnica, FBiH;
 • 85. Graditeljska cjelina – Beglučka džamija u Livnu, FBiH;
 • 268. Graditeljska cjelina crkve Sv Nikole u Foči sa objektom bivše škole i pokretnom imovinom, RS;
 • 89. Graditeljska cjelina – Careva džamija ili Sultan Sulejmanova džamija u Blagaju, Mostar, FBiH;
 • 256. Graditeljska cjelina – Turkovića-kula u Stocu, Općina Stolac, FBiH;
 • 176. Graditeljska cjelina – Milošnik Bušatlijina ili Milosnik džamija sa haremom u Livnu, FBiH;
 • 163. Graditeljska cjelina – Katolička crkva sv. Trojstva u Blagaju, Grad Mostar, FBiH;
 • 217. Graditeljska cjelina – Stambeno naselje Crni Vrh u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 132. Graditeljska cjelina – Električna centrala na Hisetima Marijin-Dvoru u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 264. Graditeljska cjelina – Zgrada Klostera Samostan i škola časnih sestara Klanateljica Krvi Kristove i Zgrada I zasjedanja AVNOJ-a Muzej AVNOJ-a u Bihaću, FBiH;
 • 197. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Svetog Velikomučenika Georgija sa grobljem na Trnovcu u Tuzli, FBiH;
 • 127. Graditeljska cjelina – Džamija u Kraljevoj Sutjesci, Općina Kakanj, FBiH;
 • 199. Graditeljska cjelina – Pruščakova Hasana Kjafije džamija u Pruscu, Donji Vakuf, FBiH;
 • 243. Graditeljska cjelina – Stari grad u Travniku, FBiH;
 • 245. Graditeljska cjelina – Stari grad Vratnik u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 79. Graditelјska cjelina – Crkva Sv. Ante Padovanskog sa župnom kućom, Općina Lukavac, FBiH;
 • 273. Graditeljska cjelina poznata kao kuća Alije Đerzeleza u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 213. Graditeljska cjelina – Spomen-park Vraca u Sarajevu, Općina Novo Sarajevo, FBiH;
 • 114. Graditeljska cjelina – Čaršijska Gazi Ferhad-begova džamije u Tešnju, FBiH;
 • 218. Graditeljska cjelina – Stara Biskupska rezidencija u Vukodolu Biskupija u Vukodolu, grad Mostar; FBiH;
 • 104. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Marije sa zvonikom sv. Luke u Jajcu, FBiH;
 • 117. Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija Sinan-kadi efendijina ili Čučkova džamija u Nevesinju, RS;
 • 165. Graditeljska cjelina – Konak Suljagića sa pratećim objektima u Donjoj Špionici, Općina Srebrenik, FBiH;
 • 144. Graditeljska cjelina – Gradašćevića kula sa avlijom i avlijskim zidovima u Bijeloj, Brčko Distrikt;
 • 98. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Arhanđela sa nekropolom stećaka u Veličanima, Općina Trebinje, RS;
 • 88. Graditeljska cjelina – Brusa bezistan Rustem-pašin bezistan, Mali bezistan sa dućanima u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 136. Graditeljska cjelina – Franjevački samostan i crkva sv. Ante u Sarajevu zajedno sa pokretnom imovinom, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 204. Graditeljska cjelina – Samostan Sv. Bonaventure u Visokom sa pokretnim naslijeđem, FBiH;
 • 171. Graditeljska cjelina – Manastir Gomionica, Banja Luka, RS;
 • 200. Graditeljska cjelina – Radničko naselje Majdan, Općina Vareš, FBiH;
 • 115. Graditeljska cjelina – Čaršijska Junuz-Čauš džamija u Konjicu, FBiH;
 • 113. Graditeljska cjelina – Crkva Vaznesenja Hristovog i crkva Uspenja Bogorodičinog u Čajniču, RS;
 • 208. Graditeljska cjelina – Spahovića kula sa dvorima u Bihovu kod Trebinja, RS;
 • 151. Graditeljska cjelina – Hadžimuratovića Daire u Sarajevu Velike Daire, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 231. Graditeljska cjelina – Stari grad Doboj u Doboju, RS;
 • 189. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva brvnara crkva svetih apostola Petra i Pavla u Palačkovcima, Općina Prnjavor, RS;
 • 130. Graditeljska cjelina – Džamija Zagrad sa haremom u Velikoj Kladuši, FBiH;
 • 150. Graditeljska cjelina – Hadžijska Vekil Harčova džamija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 242. Graditeljska cjelina – Stari grad Tešanj u Tešnju, FBiH;
 • 224. Graditeljska cjelina – Stara džamija u selu Rujnica kod Zavidovića, FBiH;
 • 207. Graditeljska cjelina – Sevri-hadži Hasanova džamija u Mostaru, FBiH;
 • 258. Graditeljska cjelina – Utvrda Vrnograč u Vrnograču, Općina Velika Kladuša, FBiH;
 • 259. Graditeljska cjelina – Utvrđeni grad Podzvizd, Općina Velika Kladuša, FBiH;
 • 131. Graditeljska cjelina – Đulhanumina kuća u Stocu, FBiH;
 • 247. Graditeljska cjelina – Stari most sa kulama u Mostaru, FBiH;
 • 167. Graditeljska cjelina – Koski Mehmed-pašina džamija i medresa u Mostaru, FBiH;
 • 80. Graditeljska cjelina –" Javno ljetno kupalište – Kupaje" u Stocu, Općina Stolac, FBiH;
 • 241. Graditeljska cjelina – Stari grad Soko u Sokolu, Općina Gračanica, FBiH;
 • 230. Graditeljska cjelina – Stari grad Cazin s džamijom, Općina Cazin, FBiH;
 • 109. Graditeljska cjelina – Crkva svete Petke Petkovica i most u Mostaćima kod Trebinja, RS;
 • 128. Graditeljska cjelina – Džamija u Lizopercima sa mektebom i haremom, Općina Prozor, FBiH;
 • 158. Graditeljska cjelina – Jeni Hasan-agina džamija u Travniku, FBiH;
 • 188. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva brvnara crkva posvećena prenosu moštiju sv. Nikole u Jelićki, Općina Prijedor, RS;
 • 161. Graditeljska cjelina – Katedralna crkva posvećena Rođenju Blažene Djevice Marije – Mala Gospa u Trebinju, RS;
 • 153. Graditeljska cjelina – Hastahana zgrada Vakufske bolnice u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 233. Graditeljska cjelina – Stari grad Glamoč, Općina Glamoč, FBiH;
 • 155. Graditeljska cjelina – Husejnija džamija u Gradačcu, FBiH;
 • 194. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva sv. Save u Blažuju sa grobljem, Općina Ilidža, FBiH;
 • 253. Graditeljska cjelina – Tekijska Muhamed-Mehmed-Čauševa džamija u Konjicu, FBiH;
 • 94. Graditeljska cjelina – Crkva Prenos mošti Sv. Oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reljevu, Općina Novi Grad Sarajevo, FBiH;
 • 219. Graditeljska cjelina – Stara drvena džamija sa haremom u Tuholju, Općina Kladanj, FBiH;
 • 178. Graditeljska cjelina – Musalla sa grebljem u Kamengradu, Općina Sanski Most, FBiH;
 • 141. Graditeljska cjelina – Gazi Husref-begova džamija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 101. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Ilije sa župnim uredom u Zenici, FBiH;
 • 210. Graditeljska cjelina – Spomenik na Makljenu, Općina Prozor-Rama, FBiH;
 • 240. Graditeljska cjelina – Stari grad Samobor, Novo Goražde, RS;
 • 211. Graditeljska cjelina – Spomenik na Šehitlucima Kompleks spomenika palim Krajišnicima na Šehitlucima – Banj-brdu u Banjoj Luci, RS;
 • 137. Graditeljska cjelina – Franjevački samostan i crkva sv. Ive Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci, Općina Kakanj, FBiH;
 • 234. Graditeljska cjelina – Stari grad Jezerski u Jezerskom, Općina Bosanska Krupa, FBiH;
 • 93. Graditeljska cjelina – Crkva Pokrova Presvete bogorodice i škola / parohijski dom u Rudicama, Općina Novi Grad, RS;
 • 181. Graditeljska cjelina – Nekropola sa stećcima Trzan i turbeta u Večićima, Općina Kotor-Varoš, RS;
 • 105. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Nikole u Srđevićima kod Gacka, RS;
 • 263. Graditeljska cjelina – Zavra džamija u Livnu, FBiH;
 • 175. Graditeljska cjelina – Manastir Vozuća u Vozući, Općina Zavidovići, FBiH;
 • 193. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva sv. Nikole sa starim kamenim nadgrobnicima krstačama u selo Domaševo, Općina Trebinje, RS;
 • 190. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva brvnara sa pokretnom imovinom i ostacima nekropole u selu Malo Blaško, Općina Laktaši, RS;
 • 214. Graditeljska cjelina – Srednjovjekovni grad Mičevac u Trebinju, RS;
 • 86. Graditeljska cjelina – Behram-begova ili Behram-efendijina džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 160. Graditeljska cjelina – Karađoz-begova džamija u Mostaru, FBiH;
 • 221. Graditeljska cjelina – Stara džamija sa haremom u Orahovici, Općina Zenica, FBiH;
 • 97. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom sa stećcima u Aranđelovu, Općina Trebinje, RS;
 • 270. Graditeljska cjelina Manastir sa crkvom u Zavali, Općina Ravno, FBiH;
 • 244. Graditeljska cjelina – Stari grad Vranduk u Vranduku, Općina Zenica, FBiH;
 • 274. Graditeljska cjelina školskih zgrada iz Gimnazijske ulice u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 203. Graditeljska cjelina – Roznamedži Ibrahim-efendije džamija u Mostaru, FBiH;
 • 192. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva sv. Klimenta sa starim kamenim nadgrobnicima krstačama u selu Dražin Do, Općina Trebinje, RS;
 • 133. Graditeljska cjelina – Ferhadija džamija u Sarajevu, FBiH;
 • 254. Graditeljska cjelina – Turbe Šejh-Gaibije i harem Tekijske džamije u Gradiški, RS;
 • 122. Graditeljska cjelina – Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS;
 • 252. Graditeljska cjelina – Tabačka Tabačica džamija u Visokom, FBiH;
 • 277. Graditeljske cjelina – Crkva Blagovijesti Presvete Bogorodice u Donjem Vukovskom kod Kupresa, Općina Kupres, FBiH;
 • 216. Graditeljska cjelina – Stambeni kompleks na Džidžikovcu u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 83. Graditeljska cjelina – Balagija Balaguša džamija sa haremom u Livnu, FBiH;
 • 206. Graditeljska cjelina – Semiz Ali-paše turbe sa haremom Semiz Ali-pašine džamije u Prači, Općina Pale, Prača, FBiH;
 • 106. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Nikole u Trijebnju, Općina Stolac, FBiH;
 • 95. Graditeljska cjelina – Crkva rođenja Bogorodice u Ljubinju, RS;
 • 255. Graditeljska cjelina – Turbeta pod lipom ili turbe Abdulah-paše, Dželal-paše i Perišan Mustafa-paše sa česmom u Travniku, FBiH;
 • 261. Graditeljska cjelina – Vijećnica i Hotel Kaiser sada Zavičajni muzej Gradiške u Gradiški, Općina Gradiška, RS;
 • 120. Graditeljska cjelina – Drvena džamija u Solunu kod Olova; FBiH;
 • 143. Graditeljska cjelina – Gazi Husrev-begova medresa sa mjestom i ostacima Hanikaha u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 196. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Svetog arhanđela Mihaila u Trnovom Dolu, Općina Bileća, RS;
 • 198. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom sa stećcima i starim kamenim nadgrobnicima krstačama u selu Drijenjani, Popovo polje, Općina Trebinje, RS;
 • 191. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Rođenja Bogorodice sa starim kamenim nadgrobnicima krstačama u Dračevu, Općina Trebinje, RS;
 • 125. Graditeljska cjelina – Džamija u Gornjoj Čaršiji džamija Mehmed-paše Kukavice, Hadži-Alibegova džamija i sahat-kula u Travniku, Općina Travnik, FBiH;
 • 229. Graditeljska cjelina – Stari grad Bužim u Bužimu, FBiH;
 • 110. Graditeljska cjelina – Crkva Svetog Petra i Pavla, sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom i pokretnom imovinom u Ošanićima kod Stoca, Općina Stolac, FBiH;
 • 90. Graditeljska cjelina – Careva džamija, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 119. Graditeljska cjelina – Čekrekčijina džamija, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 251. Graditeljska cjelina – Šarića kuća Galerija Branka Šotre u Stocu, sa stalnom muzejskom postavkom, FBiH;
 • 154. Graditeljska cjelina – Hotel Stari Grad nekadašnji han Gazi Husrev-begovog vakufa, Hotel Gazi i stambeni objekat Kadić, djela arhitekte Josipa Vancaša, u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 202. Graditeljska cjelina – Rimokatolička crkva Sv. Josipa na Palama, RS;
 • 87. Graditeljska cjelina – Bijela džamija Divan katiba Hajdara u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 265. Graditeljska cjelina – Župna crkva sv. Ante Padovanskog sa grobnicom bihaćkog plemstva grobnica hrvatskih velikaša u Bihaću, FBiH;
 • 276. Graditeljska stambena cjelina – Pašića kula sa dvorima u Bivoljem Brdu kod Čapljine, FBiH;
 • 232. Graditeljska cjelina – Stari grad Dobor, Općina Modriča, RS;
 • 275. Graditeljska stambena cjelina – Begovina u Stocu, Općina Stolac, FBiH;
 • 187. Graditeljska cjelina – Poljska Turalibegova džamija sa grebljem i turbetom u Tuzli, Općina Tuzla, FBiH;
 • 123. Graditeljska cjelina – Džamija u Ćojluku, Općina Srebrenik, FBiH;
 • 177. Graditeljska cjelina – Mitropolija Vladikin dvor ili Episkopska palata u Mostaru, FBiH;
 • 209. Graditeljska cjelina – Spomenik borcima NOR-a Spomen-kosturnica u Velikom parku na Ilidži, Općina Ilidža, FBiH;
 • 223. Graditeljska cjelina – Stara džamija Soko u Sokolu, Općina Gračanica, FBiH;
 • 84. Graditeljska cjelina – Banje u mahali Ilidži u Gornjem Šeheru u Banjoj Luci, RS;
 • 139. Graditeljska cjelina – Franjevački samostan sa pokretnom imovinom u Kreševu, FBiH;
 • 236. Graditeljska cjelina – Stari grad Ključ u Ključu, FBiH;
 • 149. Graditeljska cjelina – Hadžiahmetovića kula u Mostaćima kod Trebinja, RS;
 • 222. Graditeljska cjelina – Stara džamija sa haremom u Špionici, Općina Srebrenik, FBiH;
 • 147. Graditeljska cjelina – grupa spomenika posvećenih Igmanskom maršu u Sarajevu, općine Trnovo, Hadžići, Ilidža, Novi Grad i Vogošća, FBiH;
 • 183. Graditeljska cjelina – Nezir-agina džamija u Mostaru, FBiH;
 • 239. Graditeljska cjelina – Stari grad Ostrožac, Općina Cazin, FBiH;
 • 107. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Prokopija u Visokom, Općina Visoko, FBiH;
 • 195. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva sv. Vasilija Ostroškog u Blagaju zajedno sa pokretnim naslijeđem, Grad Mostar, FBiH;
 • 124. Graditeljska cjelina – Džamija u Dabrici Džamija Sefer-age Begovića u Dabrici, Općina Berkovići, RS;
 • 142. Graditeljska cjelina – Gazi Husrev-begov bezistan sa dućanima u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 91. Graditeljska cjelina – Crkva brvnara posvećena sv. Nikoli u Romanovcima, Općina Gradiška, RS;
 • 138. Graditeljska cjelina – Franjevački samostan i crkva u Širokom Brijegu, FBiH;
 • 96. Graditeljska cjelina – Crkva Rođenja Presvete Bogorodice sa grobljem i pokretnim nasljeđem u Obudovcu kod Šamca Šamca, RS;
 • 269. Graditeljska cjelina crkve Uspenija Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom i nadgrobnim spomenicima u Gabeli, Općina Čapljina, FBiH;
 • 266. Graditeljska cjelina – Župna crkva u Varešu, FBiH;
 • 205. Graditeljska cjelina – Saračeva kuća, zgrada Finansija Niža stručna škola i Stara osnovna škola Niža muzička škola u Jajcu, FBiH;
 • 226. Graditeljska cjelina – Stara pravoslavna Crkva svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 111. Graditeljska cjelina – Crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka i starim kamenim nadgrobnicima u Lugu kod Trebinja, RS;
 • 215. Graditeljska cjelina – Stambeni kompleks Biščevića-Lakšića u Mostaru, FBiH;
 • 81. Graditeljska cjelina – Abdesthana Šejh Feruhova džamija sa grobljem i česmom u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 212. Graditeljska cjelina – Spomen-kompleks Šušnjar, Sanski Most, FBiH;
 • 118. Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija sa Čaršijom u Stocu, FBiH;
 • 162. Graditeljska cjelina – Katolička crkva Presvijetlog Srca Isusova u Brčkom, Brčko Distrikt BiH;
 • 250. Graditeljska cjelina – Šarena Sulejmanija džamija u Travniku, FBiH;
 • 201. Graditeljska cjelina – Repovačka dzamija u Konjicu, FBiH;
 • 184. Graditeljska cjelina – Oficirski paviljoni u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 271. Graditeljska cjelina nekadašnje Fabrike Papira" Papirne" u Zenici, FBiH;
 • 116. Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija Džudža Džaferova džamija sa haremom, Općina Tomislavgrad, FBiH;
 • 225. Graditeljska cjelina – Stara pravoslavna crkva rođenja Bogorodičina u Mostaru, FBiH;
 • 146. Graditeljska cjelina – Grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, Općina Stolac, FBiH;
 • 185. Graditeljska cjelina – Omerbegova kuća u Jajcu, FBiH;
 • 170. Graditeljska cjelina – Lipanjska Hadži Džaferova, Lipa džamija sa haremom u Gračanici, FBiH;
 • 169. Graditeljska cjelina – Lalića kula sa dvorima u Ljubuškom, Općina Ljubuški, FBiH;
 • 156. Graditeljska cjelina – Islahijet u Brčkom, Brčko Distrikt;
 • 235. Graditeljska cjelina – Stari grad Klobuk, Trebinje, RS;
 • 159. Graditeljska cjelina – Kalavun Jusuf pašina Kuršumlija džamija sa grobljem i česmom, Maglaj, FBiH;
                                     

1.6. Popis Nacionalnih spomenika BiH Grobljanske cjeline

 • 279. Grobljanska cjelina – Alifakovac u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 293. Grobljanska cjelina – Poljsko groblje u Novom Martincu, Općina Srbac, RS;
 • 280. Grobljanska cjelina – Cincarsko groblje u Bijeloj – Kalajdžijama, Brčko Distrikt BiH;
 • 306. Harem Gradske džamije u Kozarskoj Dubici, RS;
 • 297. Grobljanska cjelina – Staro pravoslavno groblje na Bjelušinama u Mostaru, FBiH;
 • 295. Grobljanska cjelina – Rimokatoličko groblje Rabić u Derventi, RS;
 • 278. Groblјanska cjelina – Kul-mahalsko mezarje u Banjoj Luci, RS;
 • 298. Grobljanska cjelina – Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru, FBiH;
 • 282. Grobljanska cjelina – Groblje na Presjeci kod Ustikoline, Općina Foča, FBiH;
 • 304. Grupa spomenika – šest prahistorijskih grobnih gomila tumulusa u Gomiljanima, opštiina Trebinje, RS;
 • 288. Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Jajcu, Općina Jajce, FBiH;
 • 299. Grobljanska cjelina – Turbe Malkoča i Skenderpašića u Kopčiću, Općina Bugojno, FBiH;
 • 307. Harem Gradske džamije u Prnjavoru, RS;
 • 301. Grupa građevina – 7 kuća u Selu Vranci – selu srednjovjekovnih rudara i kovača, Općina Kreševo, FBiH;
 • 284. Grobljanska cjelina – Harem Bukva Bukvačke ili Bukvarske džamije u Gradačcu, FBiH;
 • 285. Grobljanska cjelina – Harem Hadži Reuf-begove ili Nove Džedid džamije u Gradačcu, FBiH;
 • 296. Grobljanska cjelina – Staro groblje na Kovačima, Općina Stari Grad, Sarajevo, FBiH;
 • 281. Grobljanska cjelina – Firduzov mezaristan u Livnu, FBiH;
 • 294. Grobljanska cjelina – Rimokatoličko groblje Hrast u Jajcu, FBiH;
 • 290. Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 291. Grobljanska cjelina – Kajtazovića nišani, Donja Lučka, Cazin, FBiH;
 • 292. Grobljanska cjelina – Mezarje Velika drveta Stari nišani na Stupu u Sarajevu, Općina Ilidža, FBiH;
 • 289. Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Mostaru, FBiH;
 • 287. Grobljanska cjelina – Harem Musala u Gradiški, RS;
 • 283. Grobljanska cjelina – Harem" Jablanice" u Novom Gradu, RS;
 • 286. Grobljanska cjelina – Harem i dva šehidska nišana u Slapovićima, Općina Srebrenica, RS;
 • 305. Hadžišabanovića vila na Palama, RS;
 • 300. Grobljanska cjelina – Turbeta Sijerčića sa grobljem, Novo Goražde, RS;
 • 303. Grupa objekata Gazi Husrev-begovog vakufa sa pokretnom imovinom u Sarajevu, FBiH;
 • 302. Grupa grobljanskih cjelina – Prahistorijski tumulusi, nekropole sa stećcima i nišanima u selu Sovići, Općina Jablanica, FBiH;


                                     

1.7. Popis Nacionalnih spomenika BiH Historijske građevine

 • 410. Historijska građevina – Vila" Stefanija" u ulici Mjedenica broj 5 u Sarajevu, FBiH;
 • 370. Historijska građevina – Narodno pozorište u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 329. Historijska građevina – Džamija Hasan-paše Predojevića u Polju, Grabovica, Bileća, RS;
 • 405. Historijska građevina – Turbe – Mauzolej u Bihaću, FBiH;
 • 406. Historijska građevina – Uzeirbegovićev konak u Maglaju, FBiH;
 • 316. Historijska građevina – Crkva samostana Trapista" Marija Zvijezda" Uznesenje Blažene Djevice Marije sa pokretnom imovinom u Banjoj Luci, RS;
 • 325. Historijska građevina – Dizdareva ili Ženska džamija u Jajcu, FBiH;
 • 387. Historijska građevina – Sinagoga u Mostaru, FBiH;
 • 354. Historijska građevina – Kuća Mare Popović u Gračanici, FBiH;
 • 430. Historijska građevina – Zgrada Zemaljskog vakufa Rijaseta IZ u BiH i Vakufske direkcije i Hadin Ali-pašinog vakufa u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 375. Historijska građevina – Porodična kuća Đumišića u Banjoj Luci, RS;
 • 407. Historijska građevina – Vatrogasna kasarna u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 381. Historijska građevina – Rustempašića kula u Odžaku kod Bugojna, FBiH;
 • 363. Historijska građevina – Mišćina Kebkebir hadži Ahmedova džamija, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 345. Historijska građevina – Katolička crkva sv. Petra i Pavla u Tešnju, Općina Tešanj, FBiH;
 • 315. Historijska građevina – Crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Zenici, FBiH;
 • 314. Historijska građevina – Crkva presvetog Trojstva u Sarajevu, Općina Novo Sarajevo, FBiH;
 • 413. Historijska građevina – Zgrada Ante Štambuka u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 423. Historijska građevina – Zgrada Penzionog fonda zgrada na uglu ulica Maršala Tita i Hamze Hume u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 433. Historijska građevina – Župna crkva Bezgrešnog začeća u Vidošima, Općina Livno, FBiH;
 • 372. Historijska građevina – Palata Ješue D. Saloma na Obali Kulina bana 20 u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 391. Historijska građevina – Stambeni objekat u ulici Višnjik 16 u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 323. Historijska građevina – Čelebića Džaferovića ili Šurkovića džamija u Donjoj Bijenjoj, Općina Nevesinje, RS;
 • 389. Historijska građevina – Sportski centar FIS nekadašnji Sokolski dom društva" Matica” u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 322. Historijska građevina – Čamdžića kuća u Puračiću, Općina Lukavac, FBiH;
 • 404. Historijska građevina – Šurkovića Odžakovića kula u Odžacima, Općina Konjic, FBiH;
 • 374. Historijska građevina – Pirijina Smailagića kula u Livnu, FBiH;
 • 313. Historijska građevina – Crkva Majke Božje sa pokretnom imovinom u Olovu, Općina Olovo, FBiH;
 • 371. Historijska građevina – ostaci Starog kamenog mosta vakuf Haseći Ali-age Kolakovića u Konjicu, FBiH;
 • 376. Historijska građevina – Pravoslavna crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Borcima, Konjic, FBiH;
 • 402. Historijska građevina – Stari grad Rmanj u Martin-Brodu, ostaci kule i zidova, Općina Bihać, FBiH;
 • 328. Historijska građevina – Dvor Srpskopravoslavne zvorničko-tuzlanske eparhije sa pokretnim naslijeđem u Tuzli, FBiH;
 • 320. Historijska građevina – Crkva sv. Save u Bileći, RS;
 • 392. Historijska građevina – Stambeno-poslovna zgrada Nekadašnja upravna zgrada Trgovačko-transportnog akcionarskog društva u Ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 5 u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 310. Historijska građevina – Baščaršijska Havadže Duraka džamija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 383. Historijska građevina – Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnim naslijeđem u Tuzli, FBiH;
 • 348. Historijska građevina – Konak – Vijećnica u Gračanici, FBiH;
 • 418. Historijska građevina – Zgrada muzeja revolucije zgrada Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Općina Novo Sarajevo, FBiH;
 • 352. Historijska građevina – Kuća Ive Duspera, Kraljeva Sutjeska, Kakanj, FBiH;
 • 338. Historijska građevina – Hram Svetog proroka Ilije sa pokretnom imovinom u Puračiću, Općina Lukavac, FBiH;
 • 390. Historijska građevina – Srpska pravoslavna crkva Uspenija Presvete Bogorodice u Livnu zajedno sa pokretnom imovinom, FBiH;
 • 409. Historijska građevina – Vijećnica u Novom Gradu, RS;
 • 359. Historijska građevina – Kuća Zehre Bahtijarević u Banjoj Luci, RS;
 • 401. Historijska građevina – Stara željeznička stanica, Općina Lukavac, FBiH;
 • 365. Historijska građevina – Most na Dumanu u Livnu, FBiH;
 • 373. Historijska građevina – Palata Musafija u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 321. Historijska građevina – Crkva svetog Vaznesenja Hristovog u Nevesinju, RS;
 • 369. Historijska građevina – Napretkova palača Zgrada Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" Napretkov Zakladni dom, u Titovoj 56. u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 368. Historijska građevina – Muzička škola u Travniku, FBiH;
 • 428. Historijska građevina – Zgrada stare željezničke stanice, Općina Sanski Most, FBiH;
 • 425. Historijska građevina – Zgrada Radničkog doma Kinoteka u Alipašinoj ulici br. 19 u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 382. Historijska građevina – Saborna crkva Presvete Bogorodice sa pokretnim naslijeđem u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 344. Historijska građevina – Katolička crkva sv. Ane u Neumskom Gradcu, Općina Neum, FBiH;
 • 398. Historijska građevina – Stara džamija u selu Šenkovići, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 357. Historijska građevina – Kuća poznata kao Trnkina kula u Argudu, Općina Konjic, FBiH;
 • 356. Historijska građevina – Kuća Nurije Pozderca Kuća porodice Pozderac u Cazinu, FBiH;
 • 394. Historijska građevina – Stambeno-poslovni objekat Vakufa Čokadži Sulejmana u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 317. Historijska građevina – Crkva sv. Ante Padovanskog u Busovači, FBiH;
 • 353. Historijska građevina – Kuća Kočića u Brčkom, Brčko Distrikt;
 • 415. Historijska građevina – Zgrada Jozefa Zadika Danona u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 324. Historijska građevina – Despića kuća u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 360. Historijska građevina – Latinska ćuprija u Sarajevu, Općina Stari grad Sarajevo, FBiH;
 • 432. Historijska građevina – Ženska gimnazija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 414. Historijska građevina – Zgrada Društva Crvenog krsta u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 427. Historijska građevina – Zgrada Srpskog kulturno-prosvjetnog društva" Prosvjeta" u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 377. Historijska građevina – Pravoslavna Mitropolija u Sarajevu zajedno sa pokretnim nasljeđem, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 349. Historijska građevina – Kršlakova-Kapetanovića kuća u Jajcu, FBiH;
 • 378. Historijska građevina – Prva pošta u Brčkom, Brčko Distrikt;
 • 367. Historijska građevina – Muzička akademija Zavod Svetog Augustina u Sarajevu, FBiH;
 • 393. Historijska građevina – Stambeno-poslovna zgrada u Ulici Maršala Tita broj 27 u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 319. Historijska građevina – Crkva sv. Mihovila u Ovčarevu kod Travnika, FBiH;
 • 340. Historijska građevina – Kapidžića kuća rodna kuća Nasihe Kapidžić Hadžić u Banjoj Luci, RS;
 • 331. Historijska građevina – Eminagića konak u Tešnju, FBiH;
 • 318. Historijska građevina – Crkva sv. Josipa na Marijin Dvoru, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 380. Historijska građevina – Rt kula Kulina na rijeci Krupi u Dračevu, Općina Čapljina, FBiH;
 • 395. Historijska građevina – Stambeno-poslovni objekat Vakufa Hovadža Kemaludina Mekteb u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 336. Historijska građevina – Hajduk kula na Kručevića Brdu, Općina Čitluk, FBiH;
 • 399. Historijska građevina – Stara željeznička stanica na Ilidži u Sarajevu, Općina Ilidža, FBiH;
 • 426. Historijska građevina – Zgrada Slavije u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 416. Historijska građevina – Zgrada kina Apolo u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 419. Historijska građevina – Zgrada Narodne Centralne banke u Sarajevu, Općina Centar sa pokretnom imovinom, FBiH;
 • 403. Historijska građevina – Stari jevrejski hram Il Kal Grandi – Veliki hram, ili Il Kal Vježu – Stari hram ili Stara sinagoga u Sarajevu, FBiH;
 • 434. Historijska građevina Palata banskog dvora u Banjoj Luci, RS;
 • 417. Historijska građevina – Zgrada Marijinog dvora i unutrašnje dvorište, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 408. Historijska građevina – Vijećnica u Brčkom, Brčko Distrikt;
 • 342. Historijska građevina – Karađoz-begov most u Blagaju na Buni, Mostar, FBiH;
 • 396. Historijska građevina – Stara džamija u Gornjoj Mahali, Seonica, Općina Konjic, FBiH;
 • 420. Historijska građevina – Zgrada nekadašnjeg Samostana i škole časnih sestara Milosrdnica u Travniku, Općina Travnik, FBiH;
 • 397. Historijska građevina – Stara džamija u Lubardi, Općina Bužim, FBiH;
 • 347. Historijska građevina – Kino Centar, Grad Tuzla, FBiH;
 • 362. Historijska građevina – Mejtef Mektebi Ibtidaije u Stocu, FBiH;
 • 431. Historijska građevina – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 330. Historijska građevina – Džamija u Slapovićima, kod Srebrenice, Općina Srebrenica, RS;
 • 379. Historijska građevina – Redžep-pašina kula u Žepi, Općina Rogatica, RS;
 • 364. Historijska građevina – mjesto i ostaci Sulejmanpašića kule u Odžaku, Općina Bugojno, FBiH;
 • 335. Historijska građevina – Gradska vijećnica u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 355. Historijska građevina – Kuća Mulalić u ulici kralja Aleksandra broj 5 u Doboju, RS;
 • 332. Historijska građevina – Filijalni hram Sv. apostola Petra i Pavla u Grbavcima, Općina Gradiška, RS;
 • 424. Historijska građevina – Zgrada Predsjedništva Bosne i Hercegovine Zgrada zemaljske vlade I sa pokretnim nasljeđem u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 341. Historijska građevina – Karađoz-begov hamam u Blagaju kraj Mostara, Mostar, FBiH;
 • 386. Historijska građevina – Salomova palata u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 366. Historijska građevina – Most u Klepcima, Općina Čapljina, FBiH;
 • 308. Historijska cjelina – Stari grad Bjelaj Bilaj u Bjelaju, Općina Bosanski Petrovac, FBiH;
 • 435. Historijska građevina poznata kao Zildžića kuća u Sarajevu, Općina Ilidža, FBiH;
 • 326. Historijska građevina – Dom društva Gajret u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 384. Historijska građevina – Sahat-kula u Gračanici, FBiH;
 • 421. Historijska građevina – Zgrada Oficirskog doma u Travniku, FBiH;
 • 337. Historijska građevina – Hotel Zagreb u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 411. Historijska građevina – Vila Emericha Pascola u Banjoj Luci, RS;
 • 412. Historijska građevina – Vila Solvay, Općina Lukavac, FBiH;
 • 339. Historijska građevina – Kapetanova kula u Bihaću, FBiH;
 • 361. Historijska građevina – Medresa Derviš Hanume medresa u Gradiški, RS;
 • 422. Historijska građevina – Zgrada općine Beledija ili Mala Vijećnica u Odžaku, FBiH;
 • 358. Historijska građevina – Kuća srebreničkog kadije hadži Husejna ef. Đozića sada Dervišagića kuća u mahali Crvena rijeka, Općina Srebrenica, RS;
 • 312. Historijska građevina – Cekovića kuća na Palama, RS;
 • 311. Historijska građevina – Careva džamija Gradska ili Obradovića džamija u Bileći, RS;
 • 346. Historijska građevina – Katolička crkva Uznesenja Marijina na Stupu, Ilidža, FBiH;
 • 343. Historijska građevina – Katedrala crkva Srca Isusova u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 350. Historijska građevina – Kuća Damić u Radićevoj ulici broj 10 u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 385. Historijska građevina – Sahat-kula u Mostaru, FBiH;
 • 388. Historijska građevina – Sinan-begova ili Okića džamija u Jajcu, FBiH;
 • 351. Historijska građevina – Kuća Ibre Alagića u Cazinu, FBiH;
 • 327. Historijska građevina – Donja džamija u selu Lukavica, zaseok Delići, Općina Gračanica, FBiH;
 • 429. Historijska građevina – Zgrada zemaljske vlade II Zgrada željeznica, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 400. Historijska građevina – Stara željeznička stanica u Banjoj Luci Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Grad Banja Luka, RS;
 • 333. Historijska građevina – Gospođicina kuća u Ulici Hamdije Kreševljakovića broj 1 u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 334. Historijska građevina – Gradska galerija u Novom Gradu, RS;
 • 309. Historijska građevina – Banka na Obali bivši Objekat Filijale austro-ugarske banke, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
                                     

1.8. Popis Nacionalnih spomenika BiH Historijski spomenici

 • 468. Historijski spomenik – Zgrada Krajinaputeva u Bihaću, FBiH;
 • 448. Historijski spomenik – Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom u Gračanici, FBiH;
 • 441. Historijski spomenik – Crkva svete Trojice u Tavnoj Crkva manastira Tavna, Općina Bijeljina, RS;
 • 471. Historijski spomenik – Zgrada u ul. Varoš 11 u Jajcu, FBiH;
 • 469. Historijski spomenik – Zgrada Muftijinog konaka u Tešnju, FBiH;
 • 464. Historijski spomenik – Stara ili Hafizadića česma u Jajcu, FBiH;
 • 458. Historijski spomenik – Pravoslavna crkva Uspenja presvete Bogorodice na Palama, RS;
 • 484. Historijski spomenik – Musafirhana Salihagića kuća u Fojnici, FBiH;
 • 466. Historijski spomenik – Šeranića kuća u Banjoj Luci, RS;
 • 449. Historijski spomenik – Katakombe u Jajcu, FBiH;
 • 450. Historijski spomenik – Kozića kuća u Jaseniku, Općina Konjic, FBiH;
 • 482. Historijski spomenik – Most u Kožetini, Općina Foča, FBiH;
 • 477. Historijski spomenik – Crkva posvećena Pokrovu Presvete Bogorodice u Varešu sa pokretnom imovinom, FBiH;
 • 487. Historijski spomenik – Parna lokomotiva, dio postavke Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu, FBiH;
 • 460. Historijski spomenik – Sahat-kula na Musali u Travniku, FBiH;
 • 459. Historijski spomenik – Sahat-kula Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS;
 • 457. Historijski spomenik – Most na Viševskom potoku u Dolovima, Općina Rudo, RS;
 • 437. Historijski spomenik – Arslanagića most u Trebinju, RS;
 • 472. Historijski spomenik – Zgrada želјezničke stanice u Jezeru, Općina Jezero, RS;
 • 470. Historijski spomenik – Zgrada nekadašnje Sinagoge u Zenici, FBiH;
 • 443. Historijski spomenik – Crkva svetog Velikomučenika Georgija u Velikoj Kladuši, FBiH;
 • 479. Historijski spomenik – Kuća porodice Gradaščević sa pokretnim naslijeđem u Gradačcu, Općina Gradačac, FBiH;
 • 440. Historijski spomenik – Crkva sv. Vasilija Velikog u Konjicu sa pokretnim naslijeđem pet ikona, Općina Konjic, FBiH;
 • 489. Historijski spomenik – Sahat-kula u Gornjem Vakufu-Uskoplju, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, FBiH;
 • 451. Historijski spomenik – Kozja ćuprija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 455. Historijski spomenik – Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, RS;
 • 436. Historijski antički sakralni spomenik – Mitrej u Jajcu, FBiH;
 • 483. Historijski spomenik – Most u Starom Majdanu poznat kao Rimski most, Općina Sanski Most, FBiH;
 • 453. Historijski spomenik – Magribija džamija u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;
 • 454. Historijski spomenik – Mlinica u Budošima, grad Trebinje, RS;
 • 475. Historijski spomenik zvani Kraljev grob u Zastinju kod Jajca, FBiH;
 • 445. Historijski spomenik – Han Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS;
 • 438. Historijski spomenik – Careva ćuprija u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 462. Historijski spomenik – Sahat-kula, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 446. Historijski spomenik – Hastahana prva javna bolnica u Tuzli, Općina Tuzla, FBiH;
 • 461. Historijski spomenik – Sahat-kula u Donjem Vakufu, FBiH;
 • 485. Historijski spomenik – Narodno pozorište Republike Srpske, Grad Banja Luka, RS;
 • 442. Historijski spomenik – Crkva svetog Ilije Proroka u Maglaju, FBiH;
 • 494. Historijski spomenik" Mramorje” – grupa od 39 stećaka u Donjim Čevljanovićima, Općina Ilijaš, FBiH;
 • 491. Historijski spomenik – Šeher ćehajina ćuprija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 465. Historijski spomenik – Stećci u Banovići Selu kod Banovića, FBiH;
 • 474. Historijski spomenik – Željezni most princa Karla, Općina Foča, RS;
 • 473. Historijski spomenik – Zgrada željezničke sekcije u Prijedoru, RS;
 • 481. Historijski spomenik – most poznat kao Rimski most u selu Vranci, Općina Kreševo, FBiH;
 • 444. Historijski spomenik – Grob sa stećkom u selu Bistro, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 493. Historijski spomenik – Zgrada željezničke stanice Šipad Zgrada bivše željezničke stanice Steinbeiss u Jajcu, FBiH;
 • 488. Historijski spomenik – Partizanski – Titov voz na Oštrelju, Općina Bosanski Petrovac, FBiH;
 • 486. Historijski spomenik – Oficirska kasina Dom Armije, Dom vojske Federacije u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 476. Historijski spomenik – Aškenaski hram u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 463. Historijski spomenik – Sokolski dom u Banjoj Luci, RS;
 • 452. Historijski spomenik – Kuća porodice Gašić u Mrkonjić-Gradu, RS;
 • 447. Historijski spomenik – Hram Svetog proroka Ilije u Gradačcu, FBiH;
 • 467. Historijski spomenik – Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH-a u Sanskom Mostu, FBiH;
 • 490. Historijski spomenik – Samostan sestara Kćeri Božje ljubavi Josipovac u Tuzli, Grad Tuzla, FBiH;
 • 439. Historijski spomenik – Crkva sv. Klimenta u Mostaćima, Općina Trebinje, RS;
 • 480. Historijski spomenik – most poznat kao Rimski most na rijeci Orlji kod sela Klinčići, Općina Olovo, FBiH;
 • 492. Historijski spomenik – Zgrada poznata kao" Turski sud" Kula hadži Muhamed-bega u Ribnici, Općina Kakanj, FBiH;
 • 478. Historijski spomenik – Gradska tržnica Markale ili Markthalle, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 456. Historijski spomenik – Most na rijeci Žepi, Općina Rogatica, RS;
                                     

1.9. Popis Nacionalnih spomenika BiH Historijska područja

 • 544. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Grčka glavica i ostaci crkve u selu Biskup, Općina Konjic, FBiH;
 • 552. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima u Faletićima, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 583. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Lokve Brijeg, Bunarevi u zaseoku Zabrđe u Gornjoj Bitunji, Općina Berkovići, RS;
 • 609. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Kopošiću, Općina Ilijaš, FBiH;
 • 577. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kapova selišta Borija u Ledićima, Općina Trnovo, FBiH;
 • 651. Historijsko područje – Srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac, Općina Vareš, FBiH;
 • 582. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Križevac u Doljanima, Konjic, FBiH;
 • 537. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Bijača, Općina Ljubuški, FBiH;
 • 584. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mašeti u području zaseoka Velika, Bradina, Općina Konjic, FBiH;
 • 586. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Hrid u Međurječju, Općina Čajniče, RS;
 • 558. Historijsko područje – nekropola sa stećcima Kaursko groblje, stari nišani i ostaci zidova, Prečani, Općina Trnovo, FBiH;
 • 580. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Klupe i nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvenjak u Komarima, Općina Kreševo, FBiH;
 • 530. Historijsko područje – memorijalni kompleks Crna kuća – spomenik žrtvama fašističkog terora u Kruščici, Općina Vitez, FBiH;
 • 610. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Lađanici, Općina Konjic, FBiH;
 • 647. Historijsko područje – Pravoslavna crkva Kostadinovica Crkva posvećena sv. Konstantinu i Jeleni sa nekropolom sa stećcima u Gomiljanima, Općina Trebinje, RS;
 • 523. Historijsko područje – Harem Stupničke Hadži Salihija džamije sa mezarjem u Banjoj Luci, RS;
 • 517. Historijsko područje – Harem Hadži Kurd džamije u Lijevoj Novoseliji u Banjoj Luci, RS;
 • 623. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, selo Ribari, Općina Konjic, FBiH;
 • 525. Historijsko područje – Harem u Šabićima, Općina Velika Kladuša, FBiH;
 • 640. Historijsko područje – prahistorijska gradina, srednjovjekovni i osmanski grad Sokolac u selu Sokolcu, Općina Bihać, FBiH;
 • 654. Historijsko područje – Stari grad Kamengrad, Općina Sanski Most, FBiH;
 • 674. Historijsko područje – Zmajevac, Općina Čelinac, RS;
 • 638. Historijsko područje – Ostrovica – Ostrovački grad, Općina Bihać, FBiH;
 • 504. Historijsko područje – Crkva sv. Ilije sa prahistorijskom grobnom gomilom tumulusom i nekropolom sa stećcima u Mesarima, Trebinje, RS;
 • 588. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Navitak u selu Boganovići, Općina Olovo, FBiH;
 • 628. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima i nišanima u Gurdićima, Općina Olovo, FBiH;
 • 550. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Crljanke u Putojevićima, Općina Foča, RS;
 • 571. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo u zaseoku Lopate, Općina Breza, FBiH;
 • 611. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u naselju Kutuzero, Općina Srebrenica, RS;
 • 576. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Jasik u Gračanici, Općina Živinice, FBiH;
 • 649. Historijsko područje – Sedam grobnica i stari nišani na lokalitetu Dobro selo u naselju Sudići, Općina Čajniče, RS;
 • 541. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Delijaš kod Trnova, FBiH;
 • 655. Historijsko područje – Stari grad Kamičak, Ključ, FBiH;
 • 513. Historijsko područje – Harem džamije Crvena rijeka u Srebrenici, RS;
 • 637. Historijsko područje – ostaci predromaničke crkve i srednjovjekovno groblje Crkvina kod sela Vrutci, Općina Ilidža, FBiH;
 • 650. Historijsko područje – Srednjovjekovna nekropola između sela Zabrđe i Toplice, Općina Kiseljak, FBiH;
 • 645. Historijsko područje – prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u zaseoku Raonići, Kaoštice, Općina Višegrad, RS;
 • 596. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Ponor, Općina Jablanica, FBiH;
 • 526. Historijsko područje – Hutovski grad Hadžibegov grad, Općina Neum, FBiH;
 • 498. Historijsko gradsko područje Kreševo u Kreševu, FBiH;
 • 521. Historijsko područje – Harem Pećinske Seferbegove džamije u Banjoj Luci, RS;
 • 575. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Hrasno, Slivno, Općina Breza, FBiH;
 • 614. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Starim kućama, Donje Breške, Općina Tuzla, FBiH;
 • 522. Historijsko područje – Harem Stare džamije na Svatovskoj glavici u Lastvi, Trebinje, RS;
 • 555. Historijsko područje – nekropola sa stećcima i pravoslavna crkva Sv kneza Lazara grobna crkva kneza Vlađa Bijelića u Vlahovićima, Općina Ljubinje, RS;
 • 518. Historijsko područje – Harem Hadži Omerove Dolačke džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 617. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Ubosko II, Općina Ljubinje, RS;
 • 670. Historijsko područje – Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 547. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i grobovima u Gračanima, Općina Konjic, FBiH;
 • 591. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Stijene u Vihnićima, Općina Čajniče, RS;
 • 595. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Poljice, lokalitet Veliko Jezero, Općina Konjic, FBiH;
 • 581. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kose u Crnićima, Općina Kreševo, FBiH;
 • 624. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, selo Zukići Općina Konjic, FBiH;
 • 639. Historijsko područje – prahistorijska gradina i nekropola sa stećcima Ravanjska vrata Donja i Gornja nekropola, Općina Kupres, FBiH;
 • 662. Historijsko područje – Stari grad Stolac, FBiH;
 • 664. Historijsko područje – Stari grad u Livnu Bistrički grad, FBiH;
 • 625. Historijsko područje – Nekropola stećaka II Boljuni, Općina Stolac, FBiH;
 • 608. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Hrančićima, Općina Goražde, FBiH;
 • 520. Historijsko područje – Harem Kobaške ili Hudar-efendije džamije u Kobašu, Općina Srbac, RS;
 • 515. Historijsko područje – Harem džamije u Gornjim Potočarima, Općina Srebrenica, RS;
 • 657. Historijsko područje – Stari grad Komotin, Općina Jajce, FBiH;
 • 539. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Borak Han-stjenički plato, selo Burati, Općina Rogatica, RS;
 • 500. Historijsko gradsko područje Počitelj, Općina Čapljina, FBiH;
 • 501. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han u Šabićima, Trnovo, FBiH;
 • 570. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo Križ u Deževicama, Kreševo, FBiH;
 • 616. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u zaseoku Moconje u Gornjem Šljivnu i Pravoslavno groblje na Stražbenici, selo Šljivno na Dobrinji, grad Banja Luka, RS;
 • 495. Historijsko gradsko područje – Blagaj, Mostar, FBiH;
 • 509. Historijsko područje – Dva stećka na lokalitetu" Gromile" u zaseoku Račica, Općina Konjic, FBiH;
 • 646. Historijsko područje – prahistorijski tumulusi i nekropole sa stećcima u Luburića polju, Općina Sokolac, RS;
 • 559. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Kunja – Argud, Općina Konjic, FBiH;
 • 606. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Donjim Ivančićima, Općina Ilijaš, FBiH;
 • 679. Industrijsko naslijeđe – Proizvodnja soli u Tuzli, Grad Tuzla, FBiH;
 • 549. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu, Općina Foča, RS;
 • 548. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima Stari harem na Gorici, Općina Stolac, FBiH;
 • 601. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Srednje, Općina Ilijaš, FBiH;
 • 668. Historijsko područje – Stari križevi u Drežnici kod Mostara, FBiH;
 • 671. Historijsko područje – Tvrđava Kastel u Banjoj Luci, RS;
 • 535. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima" Mramor" u Musićima Općina Olovo, FBiH;
 • 543. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Dugo polje na Blidinju, Općina Jablanica, FBiH;
 • 632. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetima Pokojnica Mramorje i Podgroblje Luka u selu Nevačka, Općina Han Pijesak, RS;
 • 590. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ravnice u Dubočanima, Općina Konjic, FBiH;
 • 567. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu" Dub", selo Bulatovići, Općina Konjic, FBiH;
 • 497. Historijsko gradsko područje Jajca, FBiH;
 • 560. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima lokalitet Crkvina Pod i ostaci temelja srednjovjekovne građevine, Donja Drežnica Jasenjani, Grad Mostar, FBiH;
 • 615. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Vincu, Općina Jajce, FBiH;
 • 599. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Risovac, Općina Jablanica, FBiH;
 • 496. Historijsko gradsko područje – Sarajevska čaršija, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 531. Historijsko područje – Mjesto i ostaci Arnaudija džamije, Općina Rogatica, RS;
 • 613. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u selu Kosače kod Goražda, FBiH;
 • 592. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Suhodanj u Milatkovićima, Općina Čajniče, RS;
 • 561. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Maculje, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 607. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Glavatičevu, lokalitet Gajine, Općina Konjic, FBiH;
 • 672. Historijsko područje – Tvrđava u Bosanskoj Krupi, FBiH;
 • 643. Historijsko područje – prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Dabića Velika poljana, Općina Konjic, FBiH;
 • 629. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima i starim nišanima u naselju Budoželje, Općina Vareš, FBiH;
 • 507. Historijsko područje – Čaršija u Foči, RS;
 • 505. Historijsko područje – Crkva sv. Neđeljke sv. Nedelje, nekropola sa stećcima i ostaci prahistorijskog naselja Taleža kod Trebinja, RS;
 • 648. Historijsko područje – Pravoslavna crkva Vračevica Crkva sv. Vrača sa prahistorijskom gomilom tumulusom u Gomiljanima, Trebinje, RS;
 • 566. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetima Kaursko groblje Ciklice i Brdo u Vrbljanima, Konjic, FBiH;
 • 619. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, Česmina glava u Odžacima Općina Konjic, FBiH;
 • 612. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Olovcima, Općina Kladanj, FBiH;
 • 656. Historijsko područje – Stari grad Ključ i Ključka Džamija Ajnebeg deda, Džamija ključkih kapetana ili Starica sa haremom u Ključu kod Gacka, RS;
 • 641. Historijsko područje – prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima, Veliki i Mali Han u Lištanima, Općina Livno, FBiH;
 • 669. Historijsko područje – Staro vojničko groblje na području Hrtar u Milatkovićima, Čajniče, RS;
 • 574. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han na Hreši, Općina Istočni Stari Grad, RS;
 • 563. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Mramorje u Grborezima, Općina Livno, FBiH;
 • 667. Historijsko područje – Stari grad Visoki, Općina Visoko, FBiH;
 • 573. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crnač u Donjem Kotorcu, Općina Istočna Ilidža, RS;
 • 540. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Čengića Bare, Općina Kalinovik, RS;
 • 579. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblјe, Koritnik, Općina Breza, FBiH;
 • 593. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Zlatarić u Ledićima, Općina Trnovo, FBiH;
 • 677. Industrijska graditeljska cjelina električne centrale na Hridu Dudinom Hridu u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 538. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Bistro, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 545. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Gvozno kod Kalinovika, Općina Kalinovik, RS;
 • 659. Historijsko područje – Stari grad Kreševo, FBiH;
 • 506. Historijsko područje – Crkva sv. Varvare sa grobljem i nekropola sa stećcima u selu Strujići, Općina Trebinje, RS;
 • 512. Historijsko područje – Groblje Mainovac i područje Bedra kao pretpostavljeno arheološko nalazište, Općina Čitluk, FBiH;
 • 508. Historijsko područje – Donji grad u Srebrenici, RS;
 • 568. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu" Greblje", selo Tuhobići, Općina Konjic, FBiH;
 • 578. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblje u Borcima, Konjic, FBiH;
 • 542. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Donje Bare, Općina Posušje, FBiH;
 • 572. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, Općina Sokolac, RS;
 • 634. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima u Hočevlјu, Općina Breza, FBiH;
 • 587. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Bučje, Općina Srebrenica, RS;
 • 663. Historijsko područje – Stari grad Todorovo Novigrad i džamija u Todorovu, Općina Velika Kladuša, FBiH;
 • 618. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, antropomorfnim nadgrobnicima koji podsjećaju na križ i tumulusom Sebešić, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 661. Historijsko područje – Stari grad Srebrenik u Srebreniku, FBiH;
 • 627. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima i nišanima na Ozrenu, Općina Ilijaš, FBiH;
 • 652. Historijsko područje – Stari grad Blagaj u Blagaju kraj Mostara, Mostar, FBiH;
 • 660. Historijsko područje – Stari grad Prusac, Općina Donji Vakuf, FBiH;
 • 503. Historijsko područje – Crkva brvnara posvećena svetom Nikoli u Krupi na Vrbasu, Grad Banja Luka, RS;
 • 673. Historijsko područje – Zebina šuma, Općina Foča-Ustikolina, FBiH;
 • 499. Historijsko gradsko područje Mostar, FBiH;
 • 546. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i četiri kasnoantička spomenika na lokalitetu Mramor Crkvina u Vrbici, Općina Foča, RS;
 • 519. Historijsko područje – Harem Jama Sofi Mehmed-pašine džamije u Gornjem Šeheru u Banjoj Luci, RS;
 • 602. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Stupni Do, Općina Vareš, FBiH;
 • 527. Historijsko područje – Jevrejsko groblje u Bihaću, FBiH;
 • 528. Historijsko područje – Kovačnice majdani u selu Očevlje, Općina Vareš, FBiH;
 • 622. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, nišanima i krstačama u Gornjoj Bradini, Općina Konjic, FBiH;
 • 636. Historijsko područje – Obri, Općina Konjic, FBiH;
 • 594. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Opara, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 562. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Mramorje u Buđi, Općina Pale, RS;
 • 604. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Trnovo 1, Trnovo, Općina Šekovići, RS;
 • 675. Historijsko područje" Mramorovi" – nekropola sa stećcima Dubac u Batovu, Čajniče, RS;
 • 532. Historijsko područje – Modro Polje, Općina Foča-Ustikolina, FBiH;
 • 598. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Rajkov kamen u Mijatovcima, Općina Nevesinje, RS;
 • 502. Historijsko područje – Bedemi i tabije starog grada Jajca, FBiH;
 • 536. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima" Mramorje" i starim nišanima u Lavšićima, Općina Olovo, FBiH;
 • 635. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima u selu Čičevo, Općina Konjic, FBiH;
 • 665. Historijsko područje – Stari grad Vesela straža, Općina Bugojno, FBiH;
 • 620. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, Gradić u Odžacima, Općina Konjic, FBiH;
 • 653. Historijsko područje – Stari grad Gradačac sa Gradaščevića kulom u Gradačcu, FBiH;
 • 564. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Mramorje, Gornji Studenci, Općina Ljubuški, FBiH;
 • 597. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Potkuk u Bitunji, Općina Berkovići, RS;
 • 569. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Bor u Hrđavcima, Općina Foča, RS;
 • 556. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Jesenice – Argud, Općina Konjic, FBiH;
 • 600. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Salikovac, Općina Olovo, FBiH;
 • 630. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima lokalitet Ograda Vlah, Općina Konjic, FBiH;
 • 524. Historijsko područje – Harem u Grahovu, Općina Velika Kladuša, FBiH;
 • 631. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetima Lipa I, II i III u Lipi, Općina Tomislavgrad, FBiH;
 • 658. Historijsko područje – Stari grad Koštun Koštur u Dabrici, Općina Berkovići, RS;
 • 621. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, krstačama i nišanom na lokalitetu Kaurlaš u Zagrlju, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 603. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Šarampovlje Vitina u Kruševu, Grad Mostar, FBiH;
 • 605. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Bečanima, Općina Šekovići, RS;
 • 557. Historijsko područje – nekropola sa stećcima Kalufi, Općina Nevesinje, RS;
 • 676. Historijsko područje Zaplanik, Općina Ravno, FBiH;
 • 644. Historijsko područje – prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima Grebnice-Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, Općina Bileća, RS;
 • 510. Historijsko područje – Glavica u Bilješevu, Općina Kakanj, FBiH;
 • 529. Historijsko područje – memorijalni kompleks Bitka za ranjenike na Neretvi u Jablanici, FBiH;
 • 514. Historijsko područje – Harem džamije Trnovi, Polje, Općina Velika Kladuša, FBiH;
 • 554. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i ostaci srednjovjekovne crkve na lokalitetu" Crkvina" u Razićima, Općina Konjic, FBiH;
 • 666. Historijsko područje – Stari grad Vinac, Općina Jajce, FBiH;
 • 551. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Muzga, Argud, Općina Konjic, FBiH;
 • 534. Historijsko područje – Nekropola sa dva sačuvana stećka, selo Krupac, Općina Konjic, FBiH;
 • 511. Historijsko područje – Gradac, Općina Hadžići, FBiH;
 • 626. Historijsko područje – Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca, FBiH;
 • 642. Historijsko područje – prahistorijski tumuli i nekropola sa stećcima Baba u Gornjoj Bitunji, Berkovići, RS;
 • 589. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Omeđak u naselju Sudići, Općina Čajniče, RS;
 • 516. Historijsko područje – Harem Grabske Hadži Begzade džamije sa česmama na Grabu u Banjoj Luci, RS;
 • 565. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na groblju pod Dubom u Uboskom Ubosko I, Općina Ljubinje, RS;
 • 585. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u selu Moguš, Općina Olovo, FBiH;
 • 533. Historijsko područje – Nekropola kod sela Orašac, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 633. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima, Općina Kalesija, FBiH;
 • 678. Industrijska graditeljska cjelina hidroelektrane Mala HE" Bihać", ili HE Jarak ili HE Kanal Una na Jarku u Bihaću FBiH;
 • 553. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima u Krupcu, Općina Kasindo, Istočno Sarajevo, RS;
                                     

1.10. Popis Nacionalnih spomenika BiH Kulturni krajolici

 • 691. Kulturni pejzaž na Plavoj vodi u Travniku, Općina Travnik, FBiH;
 • 684. Kulturni pejzaž – Dabarska pećina, Općina Sanski Most, FBiH;
 • 687. Kulturni pejzaž – Memorijalni kompleks Muzej" 25. maj" u Drvaru, FBiH;
 • 683. Kulturni pejzaž – Blatačko jezero sa dijelom kanjona rijeke Rakitnice, prahistorijskim grobnim gomilama, nekropolama sa stećcima i nišanima, naselje Blace, Općina Konjic FBiH;
 • 689. Kulturni pejzaž – Spomen-park žrtava fašističkog terora Garavice, Općina Bihać, FBiH;
 • 688. Kulturni pejzaž – Nekropola žrtvama fašizma, Općina Novi Travnik, FBiH;
 • 685. Kulturni pejzaž – Dolovi-Poljice, Općina Konjic, FBiH;
 • 686. Kulturni pejzaž – Hrustovačka pećina, Općina Sanski Most, FBiH;
 • 682. Kulturni krajolik sa natpisom Mastana Bubanjića u Donjoj Drežnici kod Mostara, FBiH;
 • 690. Kulturni pejzaž i područje – Franjevački samostan i crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Šćitu, Prozor, FBiH;
 • 680. Kulturni krajolik – Plivska jezera sa kompleksom mlinica na Plivi kod Jajca, FBiH;
 • 681. Kulturni krajolik – Selo Lukomir Gornji Lukomir Općina Konjic, FBiH;


                                     

1.11. Popis Nacionalnih spomenika BiH Kulturna mjesta

 • 694. Mjesto Husein-begove džamije sa haremom u Brodu, RS;
 • 706. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Džamija u Podhumu Derviš-paše Bajezidagića džamija u Mostaru, FBiH;
 • 748. Park narodnih heroja sa kosturnicom, Općina Bileća, RS;
 • 746. Objekti skloništa u krugu nekadašnje industrijske zone – Glavne željezničke radionice Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, FBiH;
 • 740. Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Džamija u Pridvorici kod Gacka, RS;
 • 738. Mjesto i ostaci historijske građevine Konaka u Bihaću, FBiH;
 • 702. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu, FBiH;
 • 708. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Gradske džamije u Derventi, RS;
 • 713. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Kolakovića kuća u Blagaju, Mostar, FBiH;
 • 743. Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Šehova džamija Kadi Osman-efendijina džamija u Foči, RS;
 • 710. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Hadži Osmanija ili Talina džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 725. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline manastira Žitomislići, Mostar, FBiH;
 • 712. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Kizlaragina džamija u Mrkonjić-Gradu, RS;
 • 723. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Dugalića džamije džamija hadži Velijjudina Bakrača ili Velagina džamija sa historijskom građevinom sahat-kule u Nevesinju, RS;
 • 701. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Čaršijska džamija u Prijedoru, RS;
 • 698. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Azizija džamija s haremom u Brezovom Polju, Brčko Distrikt;
 • 693. Mjesto historijske građevine – Musafirhana u Jajcu, FBiH;
 • 727. Mjesto i ostaci historijske građevine – Burića kuća u Jajcu, FBiH;
 • 752. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Ćuprijska Hadži Alije Hadžisalihovića džamija u Stocu, FBiH;
 • 716. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Resulbegovića kuća u Trebinju, RS;
 • 742. Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Stara drvena džamija u Miljevićima, Općina Olovo, FBiH;
 • 729. Mjesto i ostaci historijske građevine – Filijalna crkva Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi, FBiH;
 • 756. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Musa-pašina džamija u Novoj Kasabi / Dušanovu, Općina Milići, RS;
 • 703. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – džamija hadži Hane hanume Ljubović Ljubovića džamija u Odžaku kod Nevesinja, RS;
 • 751. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Čaršijska Esme Sultanije džamija sa pratećim objektima: šadrvanom, stambenim objektom, mektebom i haremom u Jajcu, FBiH;
 • 704. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Džamija na Hiseti Mehdibegova džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 695. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Aladža Hasan Nazirova džamija u Foči, RS;
 • 699. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Careva džamija Sultan Bajazid Velije u Nevesinju, RS;
 • 747. Ostaci graditeljske cjeline – džamija sa haremom u Đakovićima, Općina Čajniče, RS
 • 714. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Mir-Muhamedova džamija Mehmed i Mustajbegova džamija u Čajniču, RS;
 • 719. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Sinan-begova džamija Sinan-bega Boljanića u Čajniču, RS;
 • 730. Mjesto i ostaci historijske građevine – Firuz-begov hamam, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 734. Mjesto i ostaci historijske građevine – Most na rijeci Zeleni jadar u Slapovićima, Općina Srebrenica, RS;
 • 755. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Halil-pašino turbe i mezarje u Banja Luci, RS;
 • 722. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Dolnjačke džamije u Derventi, RS;
 • 735. Mjesto i ostaci historijske građevine – Saborna crkva – Crkva svete trojice u Mostaru, FBiH;
 • 731. Mjesto i ostaci historijske građevine – Kameni most na Kosoru, Grad Mostar, FBiH;
 • 741. Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Ljubunčića Teskeredžića kula u Voljicama, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, FBiH;
 • 745. Muzej I zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu, zajedno sa stalnom muzejskom postavkom i enterijerskom opremom, Mrkonjić-Grad, RS;
 • 733. Mjesto i ostaci historijske građevine – Kršlakova stara kuća u Jajcu, FBiH;
 • 717. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Savska Atik džamija u Brčkom, Brčko Distrikt;
 • 711. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Hamidija džamija u Mrkonjić-Gradu, RS;
 • 709. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Hadži Zulfikareva ili Tulekova džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 759. Područje i ostaci historijske građevine – Sahat-kula u Banjoj Luci, RS;
 • 724. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline džamije u Kazancima džamija Osman-paše Kazanca kod Gacka, RS;
 • 720. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Srpski pravoslavni manastir Rmanj sa ostacima originalnih fresaka u Martin-Brodu, Općina Bihać, FBiH;
 • 753. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Džamija Hadži Ali-bega Lafe sa haremom u Mostaru, FBiH;
 • 757. Područje i ostaci graditeljske cjeline Gazanferija džamija sa graditeljskom cjelinom turbeta i harema u Banjoj Luci, RS;
 • 758. Područje i ostaci historijske građevine – Podgradska džamija u Stocu Općina Stolac, FBiH;
 • 749. Pirodno graditeljska cjelina – Kula Radetina sa prirodnim naslijeđem, Općina Cazin, FBiH;
 • 705. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Džamija u Međurječju sa haremom Maldovan-pašina džamija, kod Čajniča, Općina Čajniče, RS;
 • 696. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Arnaudija džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 728. Mjesto i ostaci historijske građevine – Crkva presvete Bogorodice u Jajcu, FBiH;
 • 718. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Sejmenska džamija u Zenici, FBiH;
 • 715. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Potočka Hadži Perviz džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 737. Mjesto i ostaci historijske građevine – Šantića vila u Borcima kod Konjica, FBiH;
 • 707. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Džumanuša Sinan Čauševa ili Džemanuša džamija sa haremom u Livnu, FBiH;
 • 726. Mjesto i ostaci historijske građevine – Hamam na Ćupriji u Stocu, FBiH;
 • 732. Mjesto i ostaci historijske građevine – Katolička crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Nevesinju, RS;
 • 700. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Careva džamija Sultan Bajezida Valije II džamija u Foči, RS;
 • 739. Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Avdića džamija u Plani, Općina Bileća, RS;
 • 754. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Ferhad-pašina džamija Ferhadija u Banjoj Luci, sa Ferhad-pašinim turbetom, Turbetom Safi-kadune, Turbetom Ferhad-pašinih bajraktara, šadrvanom, džamijskih haremom, ogradnim zidovima i portalom, Banja Luka, RS;
 • 721. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Trzanska Alibegova, džamija na Trznju džamija sa haremom u Žepču, FBiH;
 • 697. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Atik Stara džamija ili Sultan Sulejmanova džamije sa haremom i turbetom u Bijeljini, RS;
 • 744. Mural Zuke Džumhura, Općina Konjic, FBiH;
 • 750. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Crkva Preobraženja Hristovog sa zgradom škole i grobljem, u Klepcima, Općina Čapljina, FBiH;
 • 760. Područje i ostaci historijskog spomenika – Crkva sv. Georgija Đurđevica u Gomiljanima, Općina Trebinje, RS;
 • 736. Mjesto i ostaci historijske građevine – Selimija Sultan Selima II džamija u Knežini kod Sokoca, RS;
 • 692. Mjesto Gradske Sultan Ahmedove džamije sa haremom i nišanima u Prijedoru, Općina Prijedor, RS;
                                     

1.12. Popis Nacionalnih spomenika BiH Pokretna dobra

 • 773. Pokretno dobro – Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga u Fojnici, FBiH;
 • 774. Pokretno dobro – Muzejska zbirka, vlasništvo franjevačkog samostana u Plehanu, Općina Derventa, RS;
 • 767. Pokretno dobro – Kameni reljef sa figurom muškarca, Općina Bihać, FBiH;
 • 776. Pokretno dobro – Sarajevska hagada, vlasništvo Bosne i Hercegovine, koja se čuva u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu, FBiH;
 • 786. Pokretno dobro – Zbirka Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u Tuzli, FBiH;
 • 765. Pokretno dobro – Fondovi i zbirke Historijskog arhiva Sarajevo, FBiH;
 • 782. Pokretno dobro – Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Armina Nikšića u Konjicu, FBiH;
 • 764. Pokretno dobro – Filmski materijal Kinoteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu, FBiH;
 • 769. Pokretno dobro – Kunovski zapis u vlasništvu Zemaljskog muzeja BiH, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
 • 763. Pokretno dobro – Čajničko evanđelje koje se čuva u Muzeju Crkve Uspenja Bogorodice i Crkve Vaznesenja Hristovog u Čajniču, RS;
 • 775. Pokretno dobro – Ploča velikog sudije Gradeše, vlasništvo Muzeja grada Zenice, FBiH;
 • 781. Pokretno dobro – Zbirka drvorezbarskih proizvoda poznata kao muzej" Mulićev-Rekord" u Konjicu, FBiH;
 • 784. Pokretno dobro – Zbirka od 32 inkunabule, vlasništvo Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci, Općina Kakanj, FBiH;
 • 766. Pokretno dobro – Fondovi i zbirke JU Arhiv Tuzlanskog kantona u Tuzli, FBiH;
 • 761. Pokretno dobro –" Ploča desne bočne strane japodske kamene urne" iz Golubića, Općina Bihać, FBiH;
 • 768. Pokretno dobro – Kameni reljef sa grbom grada Bihaća, Općina Bihać, FBiH;
 • 772. Pokretno dobro – Muzej" Mlade Bosne" Muzej Sarajevo 1878–1918", Općina Stari Grad, FBiH;
 • 788. Pokretno dobro – Zbirka umjetničkih djela i ličnih predmeta Jovana Bijelića, Bosanski Petrovac, FBiH;
 • 785. Pokretno dobro – Zbirka slika Ismeta Mujezinovića u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u Tuzli, FBiH;
 • 777. Pokretno dobro – Ulomak kamene japodske urne sa predstavom japodskih konjanika iz Založja, Općina Bihać, FBiH;
 • 779. Pokretno dobro – Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić u Banjoj Luci, RS;
 • 762. Pokretno dobro – Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske, Banja Luka, RS;
 • 789. Pokretno dobro – Zbirka umjetničkih djela Jovana Bijelića u Muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću, FBiH;
 • 771. Pokretno dobro – Musaf Fadil-paše Šerifovića smješten u zgradi Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, FBiH" ;
 • 778. Pokretno dobro – Umjetnička zbirka Damirke i Envera Mulabdića u Bihaću, FBiH;
 • 787. Pokretno dobro – Zbirka umjetničkih djela Dževada Hoze u Muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću, FBiH;
 • 780. Pokretno dobro – Zavičajna zbirka Boška Karanovića, smještena u Centru za kulturu, obrazovanje i informisanje u Bosanskoj Krupi, FBiH;
 • 783. Pokretno dobro – Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Besima Nikšića u Konjicu, FBiH;
 • 770. Pokretno dobro – Legat Stojana Čelića u Kulturno-obrazovnom centru u Novom Gradu, RS;
                                     

1.13. Popis Nacionalnih spomenika BiH Prirodne cjeline

 • 793. Prirodno i historijsko područje u selu Gorani, Općina Konjic, FBiH;
 • 799. Prirodno-graditeljska cjelina – Most u Plandištu" Rimski” most, most preko rijeke Bosne u Plandištu, Općina Ilidža, FBiH;
 • 796. Prirodno-graditeljska cjelina – Isa-begova zavija u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 795. Prirodno-graditeljska cjelina – Drvena džamija u selu Priluk, Općina Živinice, FBiH;
 • 794. Prirodno-graditeljska cjelina – Crkva Šklopotnica Crkva sv. Nikole u Rijeci, Čelebići kod Foče, RS;
 • 790. Prirodno i historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima Grčko groblje / Svatovsko groblje Greblje u selu Donji Močioci, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 791. Prirodno i historijsko područje – Nekropole sa stećcima, nišanima, obeliskom i ostacima ckve sv. Roka u Bakićima Donjim, Općina Olovo, FBiH;
 • 802. Prirodno-graditeljska cjelina crkve svetoga Duha i Franjevačkog samostana u Fojnici, FBiH;
 • 801. Prirodno-graditeljska cjelina – Tekija u Blagaju na Buni, Mostar, FBiH;
 • 798. Prirodno-graditeljska cjelina – Manastir Lomnica, Općina Šekovići, RS;
 • 800. Prirodno-graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici sa starim hrastom, Općina Tuzla, FBiH;
 • 792. Prirodno i historijsko područje – Nekropole sa stećcima, starim nišanima i ostaci srednjovjekovne građevine na lokalitetu Dolovi, selo Umoljani, Općina Trnovo, FBiH;
 • 797. Prirodno-graditeljska cjelina – Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, Općina Stolac, FBiH;
 • 803. Prirodno-graditeljska cjelina stambenog kompleksa porodice Velagić u Blagaju kod Mostara, FBiH;
                                     

1.14. Popis Nacionalnih spomenika BiH Spomenički objekti

 • 805. Spomenik Petru Kočiću u Banjoj Luci, RS;
 • 804. Spomenička cjelina i historijsko područje – prahistorijska gradina, kasnoantička utvrda – refugij, ostaci kasnoantičke crkve posvećene sv. Luciji i nekropole sa stećcima u Podastinju, Općina Kiseljak, FBiH;
                                     

1.15. Popis Nacionalnih spomenika BiH Stambene i graditeljske cjeline

 • 806. Stambena cjelina – Saburina kuća u Sarajevu, FBiH;
 • 813. Stambena graditeljska cjelina – Kuće porodice Behmen u sklopu mahale Behmenluk u Stocu, FBiH.
 • 809. Stambena graditeljska cjelina – Hadžišabanovića kuća u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 819. Graditeljska cjelina – ulica Čekaluša na području između Mejtaša i Džidžikovca u Sarajevu, Općina Centar, Sarajevo, FBiH,
 • 807. Stambena graditeljska cjelina – Ćumurijina kula sa dvorima u Kutima, Općina Bileća, RS;
 • 810. Stambena graditeljska cjelina – Ishodna kuća porodice Džabić, poznata kao Džabića kula, u Vrapčićima kod Mostara, FBiH;
 • 818. Stambena graditeljska cjelina porodice Muslibegović u Mostaru, FBiH;
 • 816. Stambena graditeljska cjelina Hadži Junuz-age Mehmedbašića u Stocu, FBiH;
 • 808. Stambena graditeljska cjelina – Hadžibegova kuća Ljubović Hasanbega u Zvorniku, RS;
 • 814. Stambena graditeljska cjelina – Rodna kuća Vladislava Skarića Kuća Jeftana Despića, Objekat Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;
 • 812. Stambena graditeljska cjelina – Kuća na Luci Vakuf Hatidže Hajdarbegović u Stocu, FBiH;
 • 817. Stambena graditeljska cjelina porodice Čokljat sa dućanom u mahali Zagrad u Stocu, FBiH;
 • 811. Stambena graditeljska cjelina – Kompleks Svrzine kuće, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 815. Stambena graditeljska cjelina – Vakuf Zejne Elezović stambeni kompleks Zejne Elezović, Vakufski dvor u Stocu, Općina Stolac, FBiH;
 • 820. Graditeljska cjelina Stare župne crkve i Stare župne kuće Župe sv. Franje Asiškog u Zoviku, Brčko Distrikt.
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →