Back

ⓘ Nacionalni spomenici u Sarajevu                                               

Bijela džamija (Sarajevo)

Bijela džamija se nalazi na Vratniku, odmah pokraj devastirane Jajce kasarne. To je jedna od najstarijih džamija u Sarajevu. Sagradio ju je Divan Hajdar Kjatib. Proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Odluku je donijela Komisija na sjednici održanoj od 7. do 10. novembra 2006, u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović), Ljiljana Ševo i Tina Wik. Nacionalni spomenik čine: džamija, zgrada mekteba, česma i harem sa turbetom. Prema konceptu prostorne organizacije, pripada jednoprostornim džamijama sa dimenzijama oko 10.90 x 11.65 metara, ...

                                               

Štrosmajerova ulica u Sarajevu

Štrosmajerova ulica u Sarajevu nalazi se u opštini Stari Grad, na teritoriji grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Ulica je danas pješačka zona i smatra se jednom od najljepših sarajevskih ulica.Grge Martića ispred. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na 28. sjednici održanoj 17. aprila 2019. godine, donijela je odluka da se ulica proglasi za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

                                               

Crkva presvetog Trojstva u Sarajevu

Crkva presvetog Trojstva, je katolička crkva, Vrhbosanska nadbiskupija‚ u naselju Dolac Malta Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 12. do 18. maja 2009. godine, donijela je odluku da se crkva proglasi za nacionalni spomenik BiH. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović predsjedavajuća, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo. Nacionalni spomenik čine crkva i pokretna imovinа koju sačinjavaju: tri oltarske slike Otona Ivekovića, vitraži, tri oltara, propovjedaonica, dvij ...

                                               

Sulejmanija džamija u Travniku

Sulejmanija džamija nalazi se u Travniku u Bosni i Hercegovini. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 25. do 31. maja 2005. godine je donijela odluku da se džamija sa šadrvanom, česmom i dućanima, te pokretno naslijeđe koga čine dva rukopisna Kurana proglasi za nacionalni spomenik BiH. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik. Pokretno nasljeđe Jeni džamije sačinjava 20 levhi, od toga 18 smještenih u centralnom molitvenom prostoru i 2 u prostorima tekije.

                                               

Begova džamija

Gazi Husrev-begova džamija, također znana kao i Begova džamija je izgrađena 1530. godine u Sarajevu i smatra se kao jedna od najvažnijih džamija u Bosni i Hercegovini i na Balkanu.

                                               

Alipašina džamija

Alipašina džamija nalazi se u Sarajevu. Sagrađena je 1561. godine. Džamiju je izgradio Hadim Ali-paša, budimski begler-beg 1560 1561. godine u vrijeme kada je upravljao Bosanskim pašalukom. Džamija je izgrađena u klasičnom istanbulskom stilu. Ali-paša, rodom iz Sarajevskog polja, je u testamentu napisao da mu se uz mezar podigne džamija od sredstava njegovog vakufa. Umro je 1557., a u roku od 4 godine podignuta je ova građevina. Alipašina džamija sa haremom u Sarajevu proglašena je nacionalni spomenik BiH 2005. godine. Odluku je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na sjedni ...

                                               

Bosanska kuća

Bosanska kuća je naziv za osnovnu arhitektonsko-urbanističku cjelinu u gradovima Bosne i Hercegovine u periodu od XVI. do XIX. stoljeća, rađena u stilu osmanske arhitekture. Izvorna osnova u svim kućama osmanskog perioda potječe iz Anadolije

                                               

Jeni džamija u Travniku

Jeni džamija nalazi se u Travniku u Bosni i Hercegovini. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 3. do 9. maja 2005. godine je donijela odluku da se džamija proglasi za nacionalni spomenik BiH. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik. Pokretno nasljeđe Jeni džamije sačinjava 20 levhi, od toga 18 smještenih u centralnom molitvenom prostoru i 2 u prostorima tekije.

                                               

Crkva sv. Josipa (Sarajevo)

Crkva svetog Josipa u Sarajevu, je katolička crkva, Vrhbosanska nadbiskupija‚ u naselju Marijin-dvor, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 28. februara do 1. marta 2008. godine, donijela je odluku da se crkva proglasi za nacionalni spomenik BiH. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik. Nacionalni spomenik se sastoji od objekta crkve i pokretne imovine koju sačinjavaju: četiri kompozicije Josipa Podolskog, 30 vitraža, tri oltara, sub ...

                                               

Mezarje Velika drveta

Mezarje Velika drveta, ili stari nišani na Stupu, općina Ilidža, su nadgrobni spomenici iz ranog perioda osmanlijske vlasti u Bosni i Hercegovini. Mezarje je i nacionalni spomenik BiH. Nišani koji se nalaze u grobljanskoj cjelini Velika drveta na Stupu pored tramvajske stanice, iako na sebi nemaju natpisa, mogu se na osnovu svog izgleda stele i nišani sa turbanima i po načinu obrade i dimenzijama, datirati u drugu polovinu XV vijeka na natpisu ispred mezarja stoji 1480. god., kada datiraju i najstariji nišani u Bosni i Hercegovini. Godine 1480. Vuk Grgurević, despot Srbije, porodice Branko ...

                                               

Selimija džamija u Knežini

Selimija džamija u Knežini se nalazi u naselju Knežina, opština Sokolac, Bosna i Hercegovina. Na sjednici komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj 04. do 10. maja 2004. godine, džamija je proglašena za nacionalni spomenik BiH. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

                                               

Crkva sv. Petra i Pavla u Tešnju

Crkva svetog Petra i Pavla u Tešnju katolička je crkva u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, opština Tešanj, Bosna i Hercegovina. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 1. do 3. februara 2016. godine, donijela je odluku da se crkva proglasi za nacionalni spomenik BiH. Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

Nacionalni spomenici u Sarajevu
                                     

ⓘ Nacionalni spomenici u Sarajevu

 • Aškenaski hram, historijski spomenik ;
 • Alifakovac groblje, grobljanska cjelina;
 • Abdesthana Šejh Feruhova džamija sa grobljem i česmom, graditeljska cjelina;
 • Arhiv Instituta za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, pokretno dobro;
 • At Mejdan, arheološko područje;
 • Alipašina džamija sa haremom, graditeljska cjelina;
                                     

1. B

 • Bijela džamija Divan katiba Hajdara, graditeljska cjelina;
 • Banka na Obali bivši Objekat Filijale austro-ugarske banke, historijski spomenik;
 • Bakarevića Kekeki-Sinanova džamija u Sarajevu, graditeljska cjelina;
 • Brusa bezistan Rustem-pašin bezistan, Mali bezistan sa dućanima, graditeljska cjelina;
 • Baščaršijska džamija Havadže Duraka, historijska građevina;
                                     

2. C

 • Crkva Prenos mošti Sv. Oca Nikolaja i Zgrada Bogoslovije u Reljevu u, graditeljska cjelina;
 • Crkva svetog Vinka Paulskog u Sarajevu, graditeljska cjelina;
 • Crkva sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu, graditeljska cjelina;
 • Crkva presvetog Trojstva u Sarajevu, historijska građevina;
 • Arheološki lokalitet Crkvina na Ilidži, ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje, historijsko područje;
 • Crkva sv. Josipa na Marijin Dvoru, historijska građevina;
 • Careva džamija, graditeljska cjelina;
 • Careva ćuprija, historijski spomenik;
                                     

3. D

 • Despića kuća, historijska građevina;
 • Dom društva Gajret, historijska građevina;
 • Debelo brdo, prahistorijsko gradinsko naselje, antički i kasnoantički odbrambeni objekat, arheološko područje;
                                     

4. F

 • Fondovi i zbirke Historijskog arhiva Sarajevo, pokretno dobro;
 • Ferhadija džamija, graditeljska cjelina;
 • Franjevački samostan i crkva sv Ante zajedno sa pokretnom imovinom, graditeljska cjelina;
 • Filmski materijal Kinoteke Bosne i Hercegovine, pokretno dobro;
 • Firuz-begov hamam, mjesto i ostaci historijske građevine;
                                     

5. G

 • Gazi Husrev-begova džamija, graditeljska cjelina;
 • Gospođicina kuća u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 1, historijska građevina;
 • Gazi Husrev-begova medresa sa mjestom i ostacima Hanikaha, graditeljska cjelina;
 • Grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici
 • Grupa objekata Gazi Husrev-begovog vakufa;
 • Gradska tržnica Markale, ili Markthalle, historijski spomenik ;
 • Gradac na Ilinjači u Gornjem Kotorcu, arheološko područje;
 • Gazi Husrev-begov bezistan sa dućanima, graditeljska cjelina;
 • Gradska vijećnica, historijska građevina;
 • Grupa spomenika posvećenih Igmanskom maršu u Sarajevu, graditeljska cjelina;
                                     

6. H

 • Hadži Sinanova tekija Silahdar Mustafa paše sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem, ambijentalna cjelina;
 • Hotel Zagreb, historijska građevina;
 • Hadžijska džamija Vekil Harčova, graditeljska cjelina;
 • Hadžimuratovića Daire Velike Daire, graditeljska cjelina;
 • Hotel Stari Grad nekadašnji han Gazi Husrev-begovog vakufa, Hotel Gazi i stambeni objekat Kadić, graditeljska cjelina;
 • Hadžišabanovića kuća, stambena graditeljska cjelina;
 • Hastahana zgrada Vakufske bolnice, graditeljska cjelina;
                                     

7. K

 • Kuća Alije Đerzeleza, graditeljska cjelina;
 • Kazandžiluk, Male Daire i Luledžina ulica, ambijentalna cjelina
 • Kozja ćuprija, historijski spomenik ;
 • Konak na Bistriku zajedno sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina;
 • Katedrala Srca Isusova, historijska građevina;
 • Kunovski zapis u vlasništvu Zemaljskog muzeja BiH, pokretno dobro;
 • Kompleks vila iz austrougarskog perioda u Petrakijinoj ulici, graditeljska cjelina;
 • Kompleks Svrzine kuće, stambena graditeljska cjelina;
 • Kuća Damić u Radićevoj ulici broj 10, historijska građevina;
                                     

8. M

 • Rimski most preko rijeke Bosne u Plandištu, prirodno-graditeljska cjelina;
 • Muzička akademija Zavod svetog Augustina, povijesna građevina
 • Mišćina Kebkebir hadži Ahmedova džamija, historijska građevina;
 • Musaf Fadil-paše Šerifovića smješten u zgradi Gazi Husrev-begove biblioteke" u Sarajevu, pokretno dobro;
 • Magribija džamija, historijski spomenik ;
 • Muzej Mlade Bosne, pokretno dobro
                                     

9. N

 • Narodno pozorište, historijska građevina;
 • Neboder Željezničko-stambene zadruge u Sarajevu
 • Nekropola sa stećcima i nišanima u Faletićima, historijsko područje;
 • Nekropole sa stećcima i nišanima u selu Donji Močioci, prirodno i historijsko područje;
                                     

10. O

 • Dom Armije u Sarajevu, historijski spomenik;
 • Oficirski paviljoni, graditeljska cjelina;
 • Objekti skloništa u Sarajevu u krugu industrijske zone - Glavne željezničke radionice Sarajevo
                                     

11. P

 • Pravoslavna Mitropolija zajedno sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina;
 • Prahistorijsko naselje u Butmiru, arheološko područje;
 • Palata Musafija, historijska građevina;
 • Crkva sv. Save na Ilidži u Blažuju sa grobljem, graditeljska cjelina;
 • Palata Ješue D. Saloma na Obali Kulina bana 20, historijska građevina;
                                     

12. R

 • Pravosudna palata u Sarajevu, historijska građevina;
 • Rodna kuća Vladislava Skarića Kuća Jeftana Despića, Objekat Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, stambena graditeljska cjelina;
 • Rimske iskopine na Ilidži, arheološko područje;
                                     

13. S

 • Salomova palata u Sarajevu, historijska građevina;
 • Saborna crkva Presvete Bogorodice sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina;
 • Sarajevska Hagada, pokretno dobro u vlasništvu Bosne i Hercegovine
 • Stambeno-poslovni objekat Vakufa Čokadži Sulejmana, historijska građevina;
 • Stambeno naselje Crni Vrh, graditeljska cjelina;
 • Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima, historijsko područje;
 • Stari jevrejski hram, historijska građevina;
 • Sahat kula, historijski spomenik ;
 • Stambeno-poslovna zgrada u ulici Maršala Tita broj 27, historijska građevina;
 • Staro groblje na Kovačima, grobljanska cjelina;
 • Stambeni objekat u ulici Višnjik 16, historijska građevina
 • Spomen-park Vraca, graditeljska cjelina;
 • Stambeni kompleks na Džidžikovcu, graditeljska cjelina;
 • Stambeno-poslovni objekat Vakufa Hovadža Kemaludina Mekteb, historijska građevina;
 • Stara pravoslavna crkva u Sarajevu Crkva svetih arhanđela Mihaila i Gavrila, graditeljska cjelina;
 • Stambena zgrada u ulici Franjevačka br. 2 zgrada Mehmedbega Fadilpašića, historijska građevina;
 • Stari grad Vratnik, graditeljska cjelina;
 • Stambeno-poslovna zgrada u ulici Mula Mustafe Bašeskije, historijska građevina;
 • Sarajevska čaršija, historijsko gradsko područje;
 • Sportski centar FIS nekadašnji Sokolski dom društva" Matica” u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo;
 • Saburina kuća, historijska građevina;


                                     

14. Š

 • Šeher-Ćehajina ćuprija u Sarajevu, historijski spomenik;
 • Školske zgrade u Gimnazijskoj ulici, graditeljska cjelina;
 • Štrosmajerova ulica u Sarajevu, graditeljska cjelina
                                     

15. Z

 • Zgrada Crvenog krsta, istorijska građevina;
 • Zgrada Srpskog kulturno-prosvjetnog društva "Prosvjeta", historijska građevina;
 • Zgrada željezničke stanice Bistrik, historijska građevina;
 • Zgrada željeznice Zgrada zemaljske vlade II, historijska građevina;
 • Zgrada Marijin Dvora i unutrašnje dvorište, historijska građevina;
 • Zgrada Jozefa Zadika Danona, historijska građevina;
 • Zgrada Muzeja revolucije zgrada Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, historijska građevina;
 • Zgrada Predsjedništva Bosne i Hercegovine sa pokretnim naslijeđem u Sarajevu, historijska građevina;
 • Zgrada Zemaljskog vakufa Rijaseta IZ u BiH i Vakufske direkcije i Hadin Ali-pašinog vakufa, historijska građevina;
 • Zgrada Kantona Sarajevo
 • Zgrada Narodne banke sa pokretnom imovinom, historijska građevina;
 • Zgrada Slavije, historijska građevina;
 • Zgrada kina Apolo, historijska građevina;
 • Zgrada Radničkog doma Kinoteka u Alipašinoj ulici br. 19, historijska građevina;
 • Zgrada Penzionog fonda u Sarajevu, historijska građevina;
 • Zgrada Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Napretkov Zakladni dom u Titovoj 56, historijska građevina
 • Zgrada Ante Štambuka na uglu ulica Titova i Kulovića broj 8 u Sarajevu, historijska građevina;
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →