Back

ⓘ Ontogenetsko razviće




Ontogenetsko razviće
                                     

ⓘ Ontogenetsko razviće

Ontogenetsko razviće obuhvata procese probražaja oplođenog jajeta ili nekog drugog začetka, koji potiče od roditeljskog organizma, u novu odraslu jedinku.

                                     

1. Osnovne faze ontogenetskog razvića životinja

Gastrulacija

U fazi gastrulacije od jednoslojne blastule nastaje prvo dvoslojno, a zatim i troslojno telo gastrula. Slojevi se nazivaju klicini listovi i oni predstavljaju osnove budućih organa.

                                     

1.1. Osnovne faze ontogenetskog razvića životinja Oplođenje fertilizacija

Oplođenje koje predstavlja spajanje ženskog i muškog gameta. Spajanjem njihovih jedara nastaje diploidno jedro oplođene jajne ćelije zigota koja se time aktivira da otpočne sa razvićem, odnosno ulazi u treću fazu - brazdanje

                                     

1.2. Osnovne faze ontogenetskog razvića životinja Brazdanje

Brazdanje predstavlja seriju uzastopnih mitotičkih deoba oplođenog jajeta čime nastaje višećelijsko telo, najčešće loptastog oblika – blastula. Blastula je izgrađena od jednog sloja ćelija koje opkoljavaju unutrašnju šupljinu.

                                     

1.3. Osnovne faze ontogenetskog razvića životinja Gastrulacija

U fazi gastrulacije od jednoslojne blastule nastaje prvo dvoslojno, a zatim i troslojno telo gastrula. Slojevi se nazivaju klicini listovi i oni predstavljaju osnove budućih organa.

                                     

1.4. Osnovne faze ontogenetskog razvića životinja Organogeneza

U fazi organogeneze, petoj fazi razvića, dolazi do formiranja organa. U svakom od klicinih listova dolazi do obrazovanja grupa ćelija tzv. primarnih začetaka organa. Ovi začeci su najčešće veoma složeni i sadrže ćelije od kojih će nastati ceo sistem organa. U ovoj fazi embrion počinje da pokazuje izvesne sličnosti sa odraslom životinjom adultom ili sa larvom, ukoliko razviće obuhvata i larvalni stupanj.

                                     

1.5. Osnovne faze ontogenetskog razvića životinja Rast i histološka diferencijacija

Obrazovani začeci organa rastu, pa tako životinja stupnjevito dostiže veličinu svojih roditelja. Ranije ili kasnije, ćelije u svakom začetku se histološki diferenciraju, odnosno stiču sposobnost da izvode određene funkcije – diferenciraju se i grupišu u tkiva.

                                     

1.6. Osnovne faze ontogenetskog razvića životinja Metamorfoza i regeneracija

Poslednja, sedma faza obuhvata sve procese koji se javljaju u kasnijem životu jedinke, posle larvalnog stupnja ili na stupnju adulta. U te procese spadaju metamorfoza i regeneracija. Larva podleže procesu metamorfoze, kada se preobraća u životinju sličnu adultu. Mnoge životinje poseduju značajnu plastičnost i mogu da zaleče rane nastale u eksperiment u ili u prirodi. Izgubljeni delovi se mogu regenerisati obnoviti, što znači da se razvojni procesi neki put mogu ponoviti kod odrasle jedinke.

                                     

2. Literatura

 • Popović, S: Embriologija čoveka, Dečje novine, Beograd, 1990
 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija. naučna knjiga, Beograd, 1986
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, Beograd, 1989
 • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
 • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
                                     

3. Literatura

 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija. naučna knjiga, Beograd, 1986
 • Švob, T. i suradnici:Osnove opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
 • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, Beograd, 1989
 • Popović, S: Embriologija čoveka, Dečje novine, Beograd, 1990
                                     
 • Diferencijacija je proces u toku ontogenetskog razvića kojim se ćelije ili njihove grupe menjaju morfološki i fiziološki čime se specijalizuju za obavljanje
 • više puta tokom godine. Takva vrsta je Carex hostii. Kod drugih, ontogenetsko razviće se dešava samo jednom u toku godine - u toku proleća ili jeseni
 • Organogeneza je proces obrazovanja organa u ontogenetskom razviću jedinke. Pre gastrulacije, nijedan deo embriona se ne može smatrati posebnim organom
 • nalazi na unutrašnjoj, a epiderm naličja na spoljašnjoj strani tučka. Ontogenetsko razviće gineceuma, kao dela cvetnog izdanka, kod većine skrivenosemenica
 • Količina i sadržaj alkaloida u biljkama zavisi od više faktora: faze ontogenetskog razvića geografskog položaja, zajedničkog dejstva faktora spoljašnje sredine

Users also searched:

...