Back

ⓘ Nauka
                                               

Nauka

Nauka ili znanost, sistem sređenih i sistematiziranih znanja o nama i svijetu koji nas okružuje. To je obimna i opsežna skupina informacija i o nekom subjektu, ali se ta riječ posebno koristila za informacije o fizičkom univerzumu. Pojam nauke odgovara grč. pojmu ἐπιστήμη, epistḗmē, lat. scientia, engl. science. Kako se znanje povećavalo, pojedine metode su se dokazale pouzdanije nego neke druge, i danas su naučne metode standard za nauku. To uključuje korištenje pažljivog posmatranja, eksperimente, mjerenja, matematiku, i ponavljanje. U starijim i usko povezanim značenjima, nauka se takođ ...

                                               

Srpska akademija nauka i umetnosti

ANUK i VANU su raspušteni donošenjem novog Zakona o SANU u Skupštini Republike Srbije, 17. jula 1992. godine, a članovima predloženo da se sami pojedinačno prijave kao kandidati za SANU. Tako nije postupljeno s akademicima VANU, oni su 32 člana samo "preregistrovani" u SANU i formirano je Odeljenje SANU u Novom Sadu. Međutim, od članova ANUK-a samo je mali broj Srba "konkurisao" u SANU, a jedino je vajar Svetomir Arsić Basara primljen. Kosovski akademici nisu prihvatili takvu odluku i svoju delatnost, u okviru ANUK-a, nastavili ilegalno. Deo istoričara smatra kako je ukidanje ANUK-a je bio ...

                                               

Vojna nauka

Vojna nauka je naziv koji se koristi za sistem znanja o pripremi i vođenju rata. On istražuje i objašnjava zakonitosti u njegovom bitnom elementu - oružanoj borbi - te činioce koji na nju utiču. Povezana je s drugim naukama te uzima u obzir njihova dostignuća koja se odnose na oružanu borbu. Vojna nauka također proučava njihovu teoriju i praksu. Sa svoje strane vojna nauka utiče na pravac istraživanja određenih pojava i problema tih nauka koje nju zanimaju. Dostignuća vojne nauke su polazna osnova za izgradnju oružanih snaga i drugih komponenata važnih za vođenje rata.

                                               

Islamska nauka

Ovaj članak opisuje istoriju nauke u islamskoj civilizaciji između osmog i šesnaestog veka. Za informacije o značenju pojma nauke u islamskoj tradiciji, pogledajte članak Islam i nauka. Nauka u srednjovekovnom islamskom svetu, takođe poznata po nazivu Islamska nauka, je nauka proširena i upražnjena u islamskom svetu u toku Islamskog zlatnog perioda. U toku tog perioda, indijska, iranska i posebno grčka naučna dela su prevedena na arapski jezik. Ovi prevodi su bili podstrek za naučne napretke koje su naučnici u islamskoj civilizaciji napravili u toku srednjeg veka. Naučnici u islamskoj civi ...

                                               

Nauka o materijalima

Nauka o materijalima je interdisciplinarna nauka, koja izučava osobine materije i njenu primenu na razna područja nauke i inženjerstva. Ona se koristi elementima primenjene fizike i hemije, kao i hemijskog, mehaničkog, građevinskog i električnog inženjerstva. Kako je pažnja medija u sve većoj meri usredsređena na nanonauku i nanotehnologiju, nauka o materijalima dobija sve veći značaj na svim univerzitetima.

                                               

Akademija nauka i umetnosti Kosova

Akademija nauka i umetnosti Kosova, skraćeno ANUK, je znanosna i umjetnička institucija Kosova. Na čelu su mu predsjednik, dva potpredsjednika i tajnik. Ima redovne i izvandredne članove, a ravnopravni su albanski i srpski jezik.

                                     

ⓘ Nauka

 • civilizacijama. Moderna nauka se razlikuje u svom pristupu i uspešna je u pruivođenju rezultata: modernna nauka definiše ono što je nauka u najstrožijem smislu
 • prirodno matematičkih nauka tehničkih nauka medicinskih nauka literature i jezika kasnije: jezika i književnosti društvenih nauka i likovne i muzičke
 • Vojna nauka također proučava njihovu teoriju i praksu. Sa svoje strane vojna nauka utiče na pravac istraživanja određenih pojava i problema tih nauka koje
 • pogledajte članak Islam i nauka Nauka u srednjovekovnom islamskom svetu, takođe poznata po nazivu Islamska nauka je nauka proširena i upražnjena u islamskom
 • Nauka o materijalima je interdisciplinarna nauka koja izučava osobine materije i njenu primenu na razna područja nauke i inženjerstva. Ona se koristi
 • osnovana VANU Jedinstvo novine 1974 1999, Politika novine 1992 1999. Srpska akademija nauka i umetnosti Vojvođanska akademija nauka i umetnosti
 • Fundamentalna nauka čista nauka je nauka koja opisuje najosnovnije objekte, sile, relacije između njih i vladajuće zakone, tako da se u principu svi
 • umetnosti i nauka engl. Academy of Motion Picture Arts and Sciences američka je profesionalna počasna organizacija čiji je cilj napredak filmskih nauka i umetnosti
 • naučnik iz oblasti kognitivnih nauka nagrađen je Нobelovom nagradom iz ekonomije nešto ranije. Takođe, kognitivna nauka je razvila novu teoriju matematičke
 • Nauka ili znanost o književnosti njemački: Literaturwissenschaft je naziv za nauku koja proučava književnost, odnosno književne pojave. U francuskom
 • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu počeo je sa radom 1968. godine prerastanjem iz Visoke škole političkih nauka 1960 Bio je prva nastavno - naučna
Laboratorij
                                               

Laboratorij

Laboratorij ili laboratorija, organizacijsko-radna cjelina u kojoj se izvode različita ispitivanja posebnom opremom i uređajima. Ovisno o vrsti laboratorije dijelimo na kemijske, medicinske, tehničke i druge.

Primenjena nauka
                                               

Primenjena nauka

Primenjena nauka podrazumeva mogućnost primene teorijskih dostignuća nauke u praksi. Socijalni rad je profesija karakteristična po nastojanju da svoja teorijska znanja, ali i saznanja srodnih nauka pretače u praktične aktivnosti bilo da se odnose na upotrebu novih metoda ili formiranje institucija koje su od najveće koristi za unapređivanje zdravlja pojedinca, grupa i zajednice.

                                               

Učenjak

Učenjak je izraz koji u najširem, odnosno kolokvijalnom smislu, označava osobu koja je učena, tj. koja se svojim obrazovanjem ističe od ostalih ljudi. U užem smislu se pod time podrazumijeva osoba koja je stekla stručno znanje iz određene naučne oblasti, najčešće vezane uz društvene nauke ili njoj srodne oblasti kao što su filozofija ili teologija. Učenjak često predstavlja sinonim za naučnika, iako se u tom smislu najčešće primjenjuje u historijskom kontekstu.

Users also searched:

...