Back

ⓘ Životna sredina
                                               

Prirodni okoliš

Prirodni okoliš ili životna sredina je skup svih živih bića i nežive prirode, koji se prirodno pojavljuju na nekom prirodnom staništu. U suprotnosti je s izgrađenim okolišem. Tokom svojih aktivnosti, koje mogu biti urbanizacija ili eksploatacija, čovjek mijenja prirodni okoliš i to često tako da ga narušava. Izgradnjom hidrocentrala i akumulacija, sječom šuma, eksploatacijom mineralnih sirovina, stvaranjem deponija, emisijom plinova, nuklearnim probama i dr. čovjek utječe na promjenu čitavih područja. Kao rezultat čovjekovih aktivnosti dolazi do promjena ili narušavanja ekosustava i klimat ...

                                               

Hemija životne sredine

Hemija životne sredine je naučno polje koje se bavi izučavanjem hemijskih i biohemijskih fenomena koji se javljaju u prirodi. Za razliku od nje, zelena hemija se prvenstveno bavi redukovanjen potencijalnog zagađenja. Hemija životne sredine se može definisati kao studija izvora, reakcija, transporta, efekata, i sudbine hemijskih jedinjenja u vazdušnom, zemljišnom, i vodenom okruženju; kao i uticaja ljudske aktivnosti na njih. Ona je interdisciplinarna nauka koja obuhvata atmosfersku, akvatičnu i zemljišnu hemiju, koja je u velikoj meri zavisna od analitičke hemije i srodna sa drugim naukama ...

                                               

Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država

Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država je agencija federalne vlade SAD, koja je formirana s ciljem zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine putem donošenja i sprovođenja regulacija baziranih na zakonima koje je odobrio američki kongres. Osnivanje EPA je predložio predsednik Richard Nixon i počela je sa radom 2. decembra, 1970. nakon usvanja predloga u parlamentu i senatu. Agenciju predvodi njen administrator, koga imenuje presednik i odobrava kongres. Trenutni administrator je Gina McCarthy. EPA nije kabinetski departman, mada se administratoru normalno daje kabinetski rang.

                                               

Okruženje

Okruženje je kompleks spoljašnjih faktora koji deluju na sistem i određuju njegov kurs i oblik postojanja. Na okruženje može da se posmatra kao veliki skup u kojem je dati sistem podskup. Okruženje može da ima jedan ili više parametara, fizičkog ili drugog oblika. Uopšteno govoreći, okruženje ili životna sredina nekog objekta ili delovanjem na isti se sastoji od supstanci, okolnosti, objekata, ili uslova kojima se okružen ili u kojem deluje. Bilo koja od ove dve reči može biti upotrebljivana sa specijalnim značenjem u različitim kontekstima:

                                               

Ekologija

Ekologija je nauka o životnoj sredini. Ime nauke potiče od grčkih reči oikos - dom, domaćinstvo i logos - nauka, izučavanje. Termin ekologija prvi put je upotrebio nemački biolog Ernest Hekel 1866. godine. U laičkoj javnosti se ovaj termin često koristi kao sinonim za pojam zaštite životne sredine, što nije ispravno jer je zaštita životne sredine samo jedna od oblasti kojima se bavi ekologija. U suštini, ekologija je naučna disciplina koja proučava raspored i rasprostranjenost živih organizama i biološke interakcije između organizama i njihovog okruženja. Okruženje životna sredina organiza ...

                                               

Punjiva baterija

Punjiva baterija, sekundarna ćelija ili arhaično akumulator, je vrsta električne baterije koja se može prazniti i puniti više puta, za razliku od jednokratne ili primarne baterije, koja u potpunosti isporuči napon i baca se nakon upotrebe. Punjiva baterija je sposobna da vrši dvostruko pretvaranje energije. Moguće je pretvarati električnu energiju u hemijsku, što se smatra punjenjem, jer se tada vrši uvećanje potencijalne energije akumulatora. Međutim, moguće je vršiti i pretvaranje hemijske energije u električnu, kao i kod svake baterije, priključenjem električnog potrošača na polove, kad ...

                                               

Evropska agencija za životnu sredinu

Evropska agencija za životnu sredinu je agencija Evropske unije sa sedištem u danskom gradovnom gradu Kopenhagenu. Agencija je započela sa radom 1993. godine. Prva je agencija koji je omogućila članstvo i za zemlje kandidate van Evropske unije uključivši 13 zemalja kandidata pre proširenja 2004. godine. Danas su punopravne članice agencije sve zemlje članice EU kao i Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska i Turska dok su članice partneri Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

                                               

Ekološki faktori

Pod spoljašnjom sredinom podrazumeva se kompleks faktora koji deluju na živa bića na onom mestu na kome žive. Ti uticaji dolaze od žive i nežive prirode u okolini koja okružuje biljke i životinje pa se nazivaju spoljašnji ili ekološki faktori. Osnovne osobine ekoloških faktora su: međusobno su uslovljeni. deluju kompleksno neprekidno se menjaju u vremenu i prostoru Oni se uzajamno uslovljavaju i menjaju, tako da je samostalno dejstvo jednog jedinog faktora nemoguće. Tako je npr. vlažnost vazduha uslovljena njegovom temperaturom. Promena ekoloških faktora prisutna je i u vremenu u toku dana ...

                                               

Institut za nuklearne nauke Vinča

Institut za nuklearne nauke "Vinča" osnovan je 1948. godine kao istraživački centar za realizaciju nuklearnog programa SFR Jugoslavije. Danas je "Vinča" naučni institut koji pokriva veliki broj ne samo nuklearnih već i biološki, fizičkih i tehničko-tehnoloških disciplina. U današnje vreme nauka sve više prevazilazi ograničenja nametnuta podelama na fiziku, hemiju, biologiju i ostale tradicionalne discipline – stvaranjem istraživačkih timova koji se orijentišu na rešavanje problema na multidisciplinarni način, uključujući stručnjake iz više oblasti, koji tako mogu bolje da sagledaju problem ...

                                               

EuroDusnie

Euroduzni, anarhistički kolektiv iz Lajdena, nastao 1997. godine, čije su glavne akcije kritikovanje politike EU, skvotiranje, besplatne radnje i širenje mreže kritičkih informacija. Bili su domaćini druge konferencije Narodne globalne akcije u Lajdenu, Holandija.

                                               

Teratologija

Teratologija je istraživanje abnormalnosti fiziološkog razvoja. Ova nauka obuhvata istraživanje ljudskih malformacija. Teratologija isto tako obuhvata razvojne stadijume koji nisu vezani za porođaj, poput puberteta. Ona se osim ljudi bavi i drugim životnim formama, uključujući biljke. Noviji termin razvojna toksičnost obuhvata sve manifestacije abnormalnog razvoja, kao što su retardacija rasta ili zaostali mentalni razvoj bez strukturnih malformacija.

                                               

Ekološka svest

Ekološka svest je čovekovo poimanje prirode, njenih resursa, stanja. biti ekološki svestan znači na vreme uvideti problem u prirodi, kreativno razmišljati o njegovom rešavanju, imati predznanja o prirodi. komponente ekološke svesti: ekološke vrednosti, ekološko ponašanje, ekološko znanje, i ekološki stavovi.

                                     

ⓘ Životna sredina

 • Prirodni okoliš ili životna sredina je skup svih živih bića i nežive prirode, koji se prirodno pojavljuju na nekom prirodnom staništu. U suprotnosti je
 • Hemija životne sredine je naučno polje koje se bavi izučavanjem hemijskih i biohemijskih fenomena koji se javljaju u prirodi. Za razliku od nje, zelena
 • Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država engl. United States Environmental Protection Agency, EPA, USEPA je agencija federalne vlade SAD
 • ili životna sredina iako se smatra da su dva termina okruženje i životna sredina sinonimi, neke nauke preferiraju ređe upotrebljivani termin životna sredina
 • biološke interakcije između organizama i njihovog okruženja. Okruženje životna sredina organizama uključuje fizičke osobine, koje sumirano mogu da se opišu
 • Hiperbarična oksigenacija Oksigenacija medicinska Oksigenacija životna sredina Ova stranica je razvrstavanje. Koristi se radi pronalaska članaka
 • ili u prirodu već ih treba prikupljati i reciklirati kako se ne bi zagađivala voda i zemljište životna sredina Opis rada i konstrukcije akumulatora.
 • Evropska agencija za životnu sredinu engl. European Environment Agency, dan. Det Europæiske Miljøagentur, nem. Europäische Umweltagentur, fr. Agence
 • životnim potrebama. Time elementi spoljašnje sredine postaju uslovi đivota potrebama sredina tu podrazumevajući i prostor kao takav, životna sredina
 • biologija, energetika, zaštita od zračenja i zaštita životne sredine zdravlje i životna sredina nauka sa akceleratorima, nauka o materijalima. Sve ove
 • Lajdenu. Neke od tema koje su pokrivene su: anarhizam, skvotiranje, životna sredina seksizam, prava životinja itd. Prehrambena zadruga je drugi deo radnje
 • u dve kategorije po njihovoj etiologiji, na genetičke i agense iz životne sredine Svaka od ovih kategorija koristi različite patološke procese koji
 • lišajevi, ptice, insekti i bakterije, koji se koriste za prikaz stanja životne sredine Ovi organizmi služe za monitoring praćenje promena koje mogu uticati